ความสามารถในการประมาณค่าของแบบจาลองคุณภาพอากาศ AERMOD กับข้อมูลตรวจวัดจริง บริเวณนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง

Abstract

การประเมินความสามารถในการประมาณค่าของแบบจาลองคุณภาพอากาศ AERMOD เมื่อใช้กับชุดข้อมูลนาเข้าในประเทศไทย ใช้ข้อมูลแหล่งกาเนิดจาก นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง ข้อมูลนาเข้าอ่ืนคือ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา รายช่ัวโมง จากสถานี อบต. ตาสิทธิ์ สถานีอนามัยมาบตาพุด ชุมสายโทรศัพท์ระยอง และศูนย์วิจัยพืชไร่ ในช่วงเดือน มกราคม-ธันวาคม2551สารมลพิษทางอากาศท่ีศึกษาคือซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) ข้อมูล แหล่งกาเนิด รวม 187 ปล่อง ข้อมูลความสูงต่าของภูมิประเทศใช้ฐานข้อมูล GTOPO30 ใช้ แบบจาลองคุณภาพอากาศ AERMOD คานวณความเข้มข้นก๊าซ SO2 ณ 4 จุดที่มีการตรวจวัด สารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ รวม 32,544 ชั่วโมง ประเมินความสามารถการประมาณค่า ของแบบจาลองคุณภาพอากาศ AERMOD โดยการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างผลที่ คานวณได้จากแบบจาลองคุณภาพอากาศ AERMOD และค่าท่ีวัดได้จริง ณ ช่วงเวลาและสถานท่ี เดียวกัน (Scatterplots) และศึกษาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ของการกระจายของความเข้มข้นของ สารมลพิษ ที่ได้จากการทานายโดยแบบจาลองคุณภาพอากาศAERMOD และท่ีได้จากการ ตรวจวัดจริง (Quantile - Quantile, Q-Q plot) ผลการศึกษาพบว่า สาหรับ Scatterplots ท่ีคานวณได้จากแบบจาลองคุณภาพอากาศ AERMOD สามารถทานายค่าท่ีตรวจวัดได้จริง 4.2% ส่วนผลจาก Q-Q plots พบว่า ค่าที่ได้จากการ ประมาณโดยใช้แบบจาลองคุณภาพอากาศ AERMOD สามารถอธิบายการกระจายของค่าท่ีได้จาก การตรวจวัดจริง82.4% โดยค่าที่ได้จากการทานายโดยแบบจาลองคุณภาพอากาศAERMOD จะ ให้ผลท่ีตำ่กว่าค่าที่ตรวจวัดจริงเล็กน้อย ผลการประเมินความสามารถในการประมาณค่าของแบบจาลองคุณภาพอากาศ AERMOD เมื่อใช้กับชุดข้อมูลนาเข้าในประเทศไทยพบว่า แบบจาลองคุณภาพอากาศ AERMOD สามารถทานายความเข้มข้นท่ีเกิดขึ้นจริง ณ ตาแหน่ง และช่วงเวลาเดียวกัน ในระดับท่ีไม่น่าพอใจ แต่สามารถอธิบายการกระจายข้อมูลความเข้มข้นของสารมลพิษที่ได้จากการตรวจวัดจริงได้อย่าง น่าพอใจ ซึ่งนับว่าแบบจาลองคุณภาพอากาศ AERMOD สามารถนาไปใช้ในงานด้านการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศได้

Author

นางสาวอมรศรี บังศรี

Journal

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554

Keywords

แบบจาลองคุณภาพอากาศ (Air Quality Model), แบบจาลองคุณภาพอากาศ AERMOD (AERMOD Air Quality Model), ซัลเ

References

http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/ref/collection/thesis/id/5296