คุณภาพอากาศทางจุลินทรีย์ในสถานศึกษาปฐมวัย

Abstract

""การวิจัยครั้งนี้ ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในสถานศึกษาปฐมวัย จังหวัดชลบุรี จำนวน 10 แห่ง เพื่อศึกษาปริมาณและชนิดของแบคทีเรียและเชื้อราภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล โดยใช้ เครื่องมือเก็บตัวอย่างชนิด Microbio sampler การระบุชนิดของแบคทีเรียใช้วิธีย้อมแกรม และชนิดเชื้อราใช้วิธี สไลด์เค้าเจอร์ วิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต และเปรียบเทียบปริมาณจุลินทรีย์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลด้วยสถิติ Mann-Whitney U test ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมปริมาณแบคทีเรียและ เชื้อรามีค่าเฉลี่ย (GM±GSD) เท่ากับ 574±1.8 CFU/m3 และ 49.0±1.8 CFU/m3 ตามลำดับ โดยปริมาณ แบคทีเรียและเชื้อราภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนอนุบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า ปริมาณแบคทีเรียภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล (853 ± 1.9 CFU/m3 และ 421 ± 2.1 CFU/m3 ตามลำดับ) มีค่าเกิน ข้อแนะนำของ WHO (<100 CFU/m3) และปริมาณเชื้อราเฉพาะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (77.0 ± 2.1 CFU/m3 ) เท่านั้น มีค่าเกินข้อแนะนำของ WHO (<50 CFU/m3) นอกจากนี้ยังพบแบคทีเรียและเชื้อรามากที่สุด เป็นแบคทีเรีย แกรมบวกและเชื้อราชนิด Aspergillus spp. มีประมาณร้อยละ 80 และร้อยละ 50 ตามลำดับ""

Author

รจฤดี โชติกาวินทร์*

Journal

""วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559""

Keywords

คุณภาพอากาศทางจุลินทรีย์, แบคทีเรียทั้งหมด,เชื้อราทั้งหมด, สถานศึกษาปฐมวัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเ

References

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=197715