โครงการ แบบจําลองมลพิษทางอากาศจากการเผาชีวมวลในพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่าง (ประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม)

Abstract

งานวิจัยนี้นําเสนองานวิจัยแบบจําลองมลพิษทางอากาศจากการเผาชีวมวลในพื้นที่แถบลุ่ม แม่น้ําโขงตอนล่าง(ประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม) เพื่อศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทาง อากาศอันเกิดจากการเผาชีวมวลในกลุ่มประเทศในแถบลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่าง และศึกษาผลกระทบของ มลพิษที่มีต่อคุณภาพอากาศ โดยทําบัญชีปลดปล่อยมลพิษทางอากาศจากการกิจกรรมของมนุษย์เช่น จาก ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรมจากข้อมูลกิจกรรม และปัจจัยการปลดปล่อย ในขณะที่การประเมินการ ปลดปล่อยจากการเผาชีวมวลทําโดยใช้แบบจําลองแบบบูรณาการที่พัฒนามาจากระบบ WRF-SD ที่พัฒนา โดย Missoula Fire Sciences Laboratory, Missoula, Montana, USA โดยระบบจะนําข้อมูลตําแหน่งของไฟ ป่าที่ประมวลได้จากภาพถ่ายดาวเทียม ร่วมกับ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลอื่นๆ เพื่อแบบจําลอง พฤติกรรมของไฟป่า และประเมินการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ มลพิษที่ปลดปล่อยจากการเผาชีวมวลจะ ถูกนํามาใช้ในการจําลองคุณภาพอากาศโดยโปรแกรม WRF-Chem ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าภาคขนส่ง มีการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศมากกว่าภาคอุตสาหกรรมแทบทั้งสิ้น โดยในปี 2548 ภาคขนส่ง ไนโตรเจนออกไซค์ถูกปลดปล่อยมากสุดถึง 7.7 ล้านตันต่อปี ตามด้วยคาร์บอนมอนอกไซค์ สารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน ฝุ่นละออง และซัลเฟอร์ออกไซด์ ที่ 4.3 2.0 0.3 และ 0.2 ล้านตัน ตามลําดับ ในขณะที่ ภาคอุตสาหกรรมปลดปล่อยที่อัตรา 0.3 0.105.016 0.66 และ 0.22 ล้านตันต่อปีตามลําดับ เหตุการณ์ไฟป่า ที่เกิดขึ้นในตอนบนของภูมิภาคในวันที่ 12 ถึง 21 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถูกนํามาใช้เป็นกรณีศึกษา จากข้อมูล ของตําแหน่งจุดไฟพบว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นมากใกล้บริเวณพรมแดนประเทศไทย-พม่า ไทย-ลาว และตอนเหนือ ของเวียดนาม มีปริมาณการปลดปล่อย CO, มากที่สุดประมาณ 9.1 ล้านตัน และที่ ประมาณ 6.9 0.75 และ 0.11 ล้านตัน สําหรับ Co PM, และ NO, ตามลําดับในช่วงเวลาเพียง 10 วัน ผลของแบบจําลอง แสดงให้ เห็นว่าบริเวณที่มีความเข้มข้นของมลพิษสูงสุดอยู่ในบริเวณตอนเหนือของประเทศลาว และเวียดนาม บริเวณที่มีการปลดปล่อยไม่มากนัก เนื่องมาจากมลพิษทางอากาศที่หนาแน่นบริเวณตะวันออกของประเทศ พม่าแพร่กระจายเข้าสู่บริเวณดังกล่าว จากการเปรียบเทียบข้อมูลจากแบบจําลองกับข้อมูลจากสถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศพบว่า ลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของข้อมูลทั้งสองมีความคล้ายคลึงกัน แต่ค่าที่ได้ จากแบบจําลองส่วนใหญ่มีค่าต่ำกว่าค่าที่ได้จากการตรวจวัด จะเห็นได้ว่าแบบจําลองแบบบูรณาการที่ได้ สร้างขึ้นเป็นแบบจําลองที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังปัญหาหมอกควัน จากไฟป่าในระดับภูมิภาคได้จริง

Author

ดร.นริศรา ทองบุญชู

Journal

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2011

Keywords

การเผาชีวมวล, แบบจำลองมลพิษทางอากาศ, แม่น้ำโขงตอนล่าง, ไทย, กัมพูชา, ลาว, เวียดนาม, Lower Mekong riv

References

http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/compoundobject/collection/trf_or_th/id/15051/rec/46