โครงการการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากอุตสาหกรรม

Abstract

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในบริเวณ อุตสาหกรรมมาบตาพุด และเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานทางสุขภาพอนามัย เพื่อนาไปสู่ระบบเฝ้าระวังท่ี ต่อเนื่อง การศึกษาข้อมูลพื้นฐานประชากร เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเกือบ 25,000 คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เทศบาลเมืองมาบตาพุดโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลเก่ียวกับอาการและประวัติการเจ็บป่วยของระบบ ทางเดินหายใจ และอาการทางระบบประสาท และใช้แบบทดสอบ WISC-III, WAIS-III, Trail making A และ B และ SCL-90-R ตรวจวัดอาการผิดปกติทางระบบประสาทจิตวิทยา ใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ (Air Modeling) ประเมินการสัมผัสมลพิษอากาศของกลุ่มตัวอย่าง และได้มีการใช้ระยะทางจากที่พักถึงจุด ศูนย์กลางพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดแทนค่าการสัมผัสมลพิษในอากาศจากนิคมฯ ระดับความเข้มข้นของ NO2,SO2,Total VOCs, O3,และ PM10 จากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์มี การกระจายตัวเป็นสัดส่วนกับระยะทางจากนิคมฯ ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางระบบ ทางเดินหายใจกับ VOCs และมลพิษอากาศอื่นๆ แต่ความสัมพันธ์ที่พบไม่สามารถสรุปได้ อาจเนื่องมาจาก การใช้ข้อมูลมลพิษอากาศที่ได้จากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ และหลังจากที่มีการควบคุมตัวแปรกวน พบ ความสัมพันธ์ระหว่างการอาศัยอยู่ใกล้นิคมฯกับอาการทางระบบทางเดินหายใจในลักษณะที่เป็น dose response แต่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ผลการทดสอบระบบประสาทจิตวิทยาและอาการแสดงทางระบบประสาท มีความสัมพันธ์อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติและแสดงความสัมพันธ์ในลักษณะdose responseระหว่างระยะทางจากที่พักถึงนิคม อุตสาหกรรมผู้ที่อาศัยอยู่ในระยะ<3กม.จากจุดศูนย์กลางพื้นที่นิคมฯมีค่าความเสี่ยง(OR) ของอาการ หลงลืมง่าย วิตกกังวล ซึมเศร้า ขาดสมาธิ และได้กลิ่นมลพิษ เป็น 1.60 (95% CI =1.37-1.87), 1.35 (95% CI =1.12-1.61),1.34 (95% CI =1.00-1.79),1.68 (95% CI =1.33-2.13), และ4.91 (95% CI =4.16-5.81) ตามลาดับ นอกจากนหี้ ลังจากควบคุมตัวแปรกวน พบว่ามารดาที่อาศัยอยู่ในรัศมี < 4 กม. จากนิคมฯ มีแนวโน้ม ที่จะมีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อน 37 สัปดาห์ เป็น 1.84 เท่า (95%CI=1.05, 3.22) และมีความเส่ียงต่อการ คลอดก่อน 34 สัปดาห์ เป็น 2.53 เท่า (95%CI=0.88, 7.29) แต่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยสรุป การศึกษานี้เป็นการศึกษาชิ้นแรกที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากการอาศัยอยู่ใกล้ แหล่งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย โดยใช้ระยะทางระหว่างที่พักกับอุตสาหกรรมเป็นตัวประเมินค่า ความเสี่ยงทางสุขภาพ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาต่างๆที่มีลักษณะเดียวกันในหลายๆประเทศ ถึงแม้ว่าจะมีโรงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมากกว่า 60 โรงในพื้นที่นคิ มอุตสาหกรรมมาบตาพุด แต่ก็ยัง มีโรงงานอีกมากกว่า 600 แห่งในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งปล่อยมลพิษและสารอันตรายอื่นๆท่ีมีผลกระทบต่อ สุขภาพ การขยายการศึกษาวิจัยแบบน้ีไปยังพื้นที่อ่ืนๆในจังหวัดระยองเพื่อตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจาก ภาคอุตสาหกรรมจะทาให้มองเห็นภาพรวมของจังหวัดระยองที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

Author

รศ.ดร. นันทวรรณ วิจิตรวาทการ

Journal

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2553

Keywords

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, ผลกระทบต่อสุขภาพ, มลพิษทางอากาศ, ผลกระทบต่อระบบประสาทจิตวิทยา, ผลต่อทารกแรกเกิด

References

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4930035