""การใช้ประโยชน์จากกากตะกอน ระบบผลิตนํ้าประปา ในการดูดซับสีธรรมชาติ""

Abstract

""การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีธรรมชาติในแหล่งน้ำาผิวดินด้วย กากตะกอนจากระบบผลิตน้ำาประปามหาวิทยาลัย โดยการศึกษานี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 การทดลองหลัก ประกอบด้วย (1) การศึกษาองค์ประกอบของกากตะกอนจากระบบประปาด้วยเครื่อง X-ray Fluorescence (XRF) (2) การสำารวจหาแหล่งน้ำาผิวดินที่มีความเข้มของสีที่เหมาะสมในการทดลองโดยมีการวัดความ เข้มข้นสีด้วยเคร่อื งมือ Spectrophotometer (3) การเตรียมวัสดุดูดซับจากกากตะกอนจากระบบผลิต น้ำาประปาและถ่านกัมมันต์ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน (4) การศึกษากระบวนการดูดซับเพื่อหาประสิทธิภาพ การดูดซับโดยศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุดูดซับแบ่งอัตราส่วนของกากตะกอนต่อถ่านกัมมันต์ ออกเป็น 7 อัตราส่วน (น้ำหนัก : นํ้าหนัก) คือ 0.5:0 0.4:0.1 0.3:0.2 0.25:0.25 0.2:0.3 0.1:0.4 และ 0:0.5 ตามลำาดับ ผลการทดลองพบว่า องค์ประกอบของกากตะกอนจากระบบผลิตน้ำาประปา มีปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) และเฟอริคออกไซด์ (Fe2O3) เป็น องค์ประกอบหลักในปริมาณร้อยละ 52.05 39.96 และ 3.31 ตามลำาดับ ค่า pH ที่เหมาะสมกับการดูดซับ พบว่าทั้ง pH 3 และ 4 มีความสามารถในการดูดซับได้สูงสุดคือ ปริมาณร้อยละ 82.51 และผลการดูดซับ ในแต่ละอัตราส่วนพบว่าที่อัตราส่วนกากตะกอนต่อถ่านกัมมันต์ในอัตรา 0.5:0 มีประสิทธิภาพในการดูดซับ สูงที่สุด (ร้อยละ 90)""

Author

สิริพร วงมณี, เบญจวรรณ วิระษร, ฐิติมา โพธิ์พระทอง, ปวีณอร อังกาบ และ ประพัฒน์ เป็นตามวา

Journal

วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2559

Keywords

กระบวนการดูดซับ, แหล่งน้ำาผิวดิน, สีธรรมชาติในน้ำ, กากตะกอนจากระบบผลิตน้ำาประปา

References

http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=health_all