""การตรวจวัดฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในห้องปูพรมและ ไม่ปูพรม: กรณีศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล""

Abstract

""การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพอากาศในห้องที่ปูพรมและไม่ปูพรม ในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศึกษาเปรียบเทียบจากห้องที่ปูพรมมามากกว่า 5 ปี ห้องที่ปูพรมมาไม่เกิน 5 ปี และห้องที่ไม่ปูพรม โดยแต่ละห้องมีการเก็บตัวอย่างอากาศตามระดับความสูง 3 ระดับ คือ 30, 80 และ 160 เซนติเมตร ซึ่งการตรวจวัดคุณภาพ อากาศโดยการวัด 2 พารามิเตอร์คือ ความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (total suspended particulate, TSP) และฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศส่วนบุคคล (เก็บตัวอย่าง TSP) และอุปกรณ์ไซโคลน (เก็บตัวอย่าง PM10) ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่าห้องที่ปูพรมมีความเข้มข้นฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มากกว่าห้องที่ไม่ปูพรม ซึ่งแปรผันตามอายุการใช้งานของพรม""

Author

สยาม อรุณศรีมรกต,* และชิงชัย เมธพัฒน์

Journal

Journal of Thai Interdisciplinary Research Volume 11, Number 4, Pages 22-26

Keywords

ฝุ่นละอองรวม, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน, ห้องปูพรม

References

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/56815/80773