""การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการวิจัยศูนย์วิจัยบรรพชีวินวิทยาและศูนย์ นวัตกรรมไหมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม""

Abstract

""สิ่งแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการที่ไม่ดีอาจส่งผลต่อสุขภาพต่อผู้ทางานได้ งานวิจัยนีต้ รวจวัดคุณภาพ อากาศในห้องเตรียมตัวอย่างและห้องตัดหินของศูนย์วิจัยบรรพชีวินวิทยา และโรงเรือนหนอนไหมของศูนย์นวัตกรรม ไหมในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ อนุภาคฝุ่นเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ฟอร์มัลดิไฮด์ จุลินทรีย์ทัง้ หมดในอากาศ อัตราแลกเปลี่ยนอากาศ และเสียง โดยเปรียบเทียบผลในช่วงที่มแี ละช่วงที่ไม่มีการทางาน ในเดือนพฤษภาคม 2557 ผลการศึกษาพบว่า ช่วงไม่มีการทางานห้องเตรียมตัวอย่างและห้องตัดหินมีระดับอนุภาค ฝุ่น เฉลี่ยเท่ากับ 22 และ 23 มคก./ลบ.ม. ตามลาดับ และช่วงที่มีการทางาน เท่ากับ 149 และ 96 มคก./ลบ.ม. ตามลาดับ ถึงแม้อัตราการระบายอากาศของห้องในขณะทางานเป็นไปตามเกณฑ์ขัน้ ต่า 10 ลิตร/วินาที-คน ระดับ เสียงขณะทางานสูงกว่าขณะไม่มีการทางานมากกว่า 10 เดซิเบล ซึ่งเกินเกณฑ์แนะนาด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพ ในขณะที่โรงเลีย้ งหนอนไหมมีดัชนีการปนเปื ้อนด้วยจุลินทรีย์ในอากาศสูงกว่าห้องของศูนย์วิจัยบรรพชีวินวิทยา 4 เท่า""

Author

ธนากร รัตนพันธุ์1 และ มณีรัตน์ องค์วรรณดี1

Journal

Engineering Jounral Chiangmai University (2015), 22(3) , 76 - 86

Keywords

Air exchange rate, PM2.5, Formaldehyde, Noise, Total airborne microorganisms, Indoor air quality

References

http://researchs.eng.cmu.ac.th/UserFiles/File/Journal/22_3/8Thanakorn.pdf