""การประเมินโครงการฟ้าใสไร้มลพิษ สรรสร้างเศรษฐกิจชุมชน ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง""

Abstract

""การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามโครงการฟ้าใสไร้มลพิษสรร สร้างเศรษฐกิจชุมชน และเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการ ฟ้าใสไร้มลพิษสรรสร้างเศรษฐกิจชุมชน ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP กลุ่มตัวอย่าง แบบเฉพาะเจาะจง คือผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง จำนวน 18 คน และอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ควบคุม มลพิษ จำนวน 150 คน เครื่องมือคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติ เชิงพรรณนาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ วิเคราะห์เพื่อหาผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 1) ด้านบริบทพบว่าโครงการฟ้าใสไร้มลพิษสรรสร้างเศรษฐกิจชุมชน มีความจำเป็นและสอดคล้องกับการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ของประชาชน ทั้งนี้เพราะปัญหาหมอกควันและไฟป่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชน ทำลายการท่องเที่ยวและกระทบการคมนาคมขนส่ง 2) ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่าด้านศักยภาพความสามารถ ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ แนวทางการจัดการดำเนินงานโครงการฯ ความเพียงพอของงบประมาณ มีความเหมาะสม 3) ด้านกระบวนการพบว่าช่วงเวลาดำเนินโครงการมีความ เหมาะสม มีการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีดำเนินโครงการให้ประชาชน เข้าใจอย่างชัดเจน และมีกิจกรรมมีความสอดคล้องหรือตรงกับวัตถุประสงค์ของ โครงการ 4) ด้านผลผลิตพบว่าโครงการได้ช่วยแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า การเผาในที่โล่ง การส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต่างๆ อยู่ในระดับ ปานกลาง แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น คือควรได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการ ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา การเข้าร่วมกระบวน ในการจัดการ ตลอดจนการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบให้สามารถขยายองค์ความรู้ ไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมชัดเจน ตลอดจนหาทาง ป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน""

Author

""อรรถวุฒิ พงษ์โสภาวิจิตร* ธนวิทย์ บุตรอุดม**""

Journal

มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 3 : 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558) > 123

Keywords

ประเมินผล, ปัญหาหมอกควันและไฟป่า, การประเมินผลแบบ CIPP

References

""http://www.disaster.go.th/dpm/index.php?option=com_content&task=view&id= 22334&Itemid=257""