""การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ พื้นที่เสี่ยงภัยสารอินทรีย์ระเหยง่าย จังหวัดระยอง""

Abstract

การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยสารอินทรีย์ระเหยง่าย จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยและผลกระทบจากการแพร่กระจายของสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในบรรยากาศโดยทั่วไปค่าเฉลี่ยรายปีที่มีค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานที่กาหนดตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประมาณค่าเชิงพื้นที่ด้วยวิธี inverse distance weighted (IDW) พบว่าในพื้นที่จังหวัดระยองมีการแพร่กระจายของสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศทั่วไปค่าเฉลี่ยรายปีที่มีค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานค่าเฉลี่ย 12 เดือน (moving average) ในปี พ.ศ. 2556 จานวน 5 ชนิด คือ benzene, vinyl chloride, 1,2-dichloroethane, chloroform และ 1,3-butadiene ณ บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมาบตาพุด โรงเรียนวัดหนองแฟบ สถานีเมืองใหม่มาบตาพุด ชุมชนบ้านพลง ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านตากวน หมู่บ้านนพเกตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองจอก และบริเวณวัดปลวกเกตุ ได้มีการจัดระดับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยเป็น 5 ระดับ คือ เสี่ยงมากที่สุด เสี่ยงมาก เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงน้อย และเสี่ยงน้อยมาก จากการศึกษาพบว่าจานวนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี พบหมู่บ้านอยู่ในขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยระดับเสี่ยงมากที่สุดจากสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่เกินค่ามาตรฐานจานวน 4 ชนิด 158 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 38.92 ซึ่งเป็นอัตราความเสี่ยงที่สูงและเป็นปัญ หาที่สาคัญของหน่วยงานในท้องถิ่นที่ควรให้ความสาคัญและเฝ้าระวังภัยจากสารอินทรีย์ระเหยง่ายในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง

Author

ธัญญรัตน์ ไชยคราม* และสุเพชร จิรขจรกุล

Journal

Thai Journal of Science and Technology ปี ที่ 3  ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2557

Keywords

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, สารอินทรีย์ระเหยง่าย

References

https://tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/21053