""การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงราย""

Abstract

""การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบโครงสร้างชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศและเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงราย วิธีการศึกษาเริ่มจากการกำหนด ชั้นข้อมูลสิ่งแวดล้อมตามภารกิจของสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 จากนั้นทำการออกแบบโครงสร้าง ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ และสำรวจเก็บพิกัดด้วยเครื่องกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม ประกอบด้วย ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ปริมาณขยะจำแนกรายตำบล ที่ตั้งจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพนํ้า และ ที่ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากนั้นนำเอาตำแหน่งพิกัดท่ไี ด้มาเชื่อมโยงกับข้อมูลในรูปแบบของสถิติ ตาราง และขอ้ ความ รวมไปถึงฐานขอ้ มูลภูมสิ ารสนเทศทมี่ อี ยูเ่ ดิม ประกอบดว้ ยชนั้ ขอ้ มูล ขอบเขตการปกครอง เส้นถนน เส้นทางนํ้า และข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงตัวเลข ทำให้ได้ฐานข้อมูล ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษา พบว่า ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม สามารถแสดงภาพในลักษณะของแผนที่ เชิงคุณภาพ (Qualitative Maps) คือ แผนที่แสดงระดับคุณภาพนํ้า ได้มาจากจุดเก็บตัวอย่างนํ้าและ ผลการวิเคราะห์สารเคมีในนํ้า และแผนที่เชิงปริมาณ (Quantitative Maps) คือ แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งแสดงที่ตั้งและปริมาตรขยะสะสม แผนที่แสดงปริมาณขยะจำแนกเป็นรายตำบล และ แผนที่แสดงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม สามารถแสดงข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ และตำแหน่งพิกัดในลักษณะแผนที่ ทำให้ทำความเข้าใจได้อย่างสะดวกมากกว่าการนำเสนอ ข้อมูลในรูปของตารางเพียงอย่างเดียว""

Author

สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์

Journal

"" วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560 - มีนาคม 2560""

Keywords

Geoinformatics, Environmental Management

References

http://journal.feu.ac.th/pdf/v11i1t3a21.pdf