""การพัฒนาและประเมินโครงการฝึกอบรม เพื่อปรับปรุงสภาวะสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร""

Abstract

""ศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง แบบ One group Pre-test and Post-test design มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงการฝึกอบรมและศึกษาผลการทดลองรูปแบบการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับ การสนับสนุนจากภาครัฐในการปรับปรุงสภาวะการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่าย อาหารในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีการเปรียบเทียบผลการทดลองก่อน (pre-test) และหลังการทดลอง (post-test) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแผงลอยจำหน่ายอาหารในจุดผ่อนผัน ในเขตพระนครที่ได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร จำนวน 44 ร้านเพื่อประเมินความรู้ และสภาวะ การสุขาภิบาลอาหารของแผงลอยจำหน่ายอาหารทั้งด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร และตรวจการปฏิบัติด้านกายภาพของ แผงลอยจำหน่ายอาหารตามหลักเกณฑ์พื้นฐานด้านกายภาพ 10 ประการ สำหรับแผงลอยจำหน่ายอาหาร ริมบาทวิถี ของกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง คะแนนเฉลี่ย คะแนนของความรู้ และการตรวจสภาวะการสุขาภิบาลอาหารแผงลอยทั้งด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ก่อนและหลัง โดย Paired samples t-test เปรียบเทียบสัดส่วนของร้านที่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ McNemar's test ผลการศึกษาพบว่า หลังการประชุมกลุ่มย่อย การอบรมให้ความรู้ และมีการติดตามผลและ การสนับสนุนจากภาครัฐ คะแนนความรู้ (p=0.000) คะแนนการปฏิบัติด้านกายภาพ (p=0.033) และ การผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย (p=0.000) ของผู้จำหน่ายอาหารแผงลอยริมบาทวิถีเพิ่มขึ้น มากกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้และ การปฏิบัติด้านกายภาพก่อนและหลังทดลองตามลักษณะของอายุเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ ขายอาหาร พบว่า แต่ละกลุ่มย่อยมีความรู้เพิ่มขึ้นและการปฏิบัติด้านกายภาพดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ (p<0.05) ทุกกลุ่มย่อย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ในการกำหนดรูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ประกอบการร่วมกับการสนับสนุนจากภาครัฐ คือ การตรวจแนะนำอย่างสม่ำเสมอ โดยมีสมุดบันทึกการตรวจ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น ถังขยะ เจลล้างมือ ชุดผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุม สำหรับ ร้านที่มีพัฒนาการด้านกายภาพและสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากสามารถ พัฒนาความรู้ความเข้าใจจนสามารถนำไปปฏิบัติและสามารถพัฒนาสุขลักษณะการจำหน่ายอาหาร จนสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยได้""

Author

รัตติกรณ์ สนั่นเอื้อ

Journal

วารสารอนามัยสิ่งเเวดล้อม ปีที่ 18 ฉบับ 1 ตุลา - ธันวา 2559

Keywords

โครงการฝึกอบรม

References

http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=health_all