""การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดสีและซีโอดีของระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม และระบบหญ้ากรองน้ำเสียโดย : ใช้เถ้าลอยลิกไนต์ในน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อและกระดาษที่ผ่าน การบำบัดด้วยระบบตะกอนเร่ง""

Abstract

""งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดสีและซีโอดีจากน้ำเสียของโรงงาน อุตสาหกรรมผลิตเยื่อและกระดาษ ที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบตะกอนเร่ง โดยใช้เถ้าลอยลิกไนต์ เป็นตัวดูดซับ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการเผาไหม้ถ่านหินลิกไนต์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เยื่อและกระดาษ จากการทดลองแบบแบตซ์ พบว่า เถ้าลอยลิกไนต์ 5 กรัมต่อน้ำเสีย 50 มิลลิลิตร และเวลาสัมผัส 4 ชั่วโมงให้ประสิทธิภาพในการบำบัดสี (72.58%) และซีโอดี (60.76%) ได้ดีที่สุด อัตราส่วนโดยน้ำหนักของเถ้าลอยลิกไนต์กับดินที่ให้ประสิทธิภาพการกำจัดดีที่สุดคือ 1:20 และ การทดลองแบบการไหลต่อเนื่อง ทดลองในคอลัมน์แก้ว (5 cm.i.d. x 30 cm.L.) บรรจุกรวด 9.6 ซม. ทรายหยาบ 4.2 ซม. ทรายละเอียด 2.8 ซม. และเถ้าลอยลิกไนต์ผสมดินอัตราส่วน 1:20 สูง 16.5 ซม. การทดลองแบ่งเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 เป็นการเลียนแบบระบบำบัดน้ำเสียแบบหญ้ากรองน้ำเสีย โดยเก็บน้ำหลังจากแช่ขังไว้ 5 วันและปล่อยแห้ง 2 วัน ขณะที่การทดลองชุดที่ 2 เป็นการเลียนแบบ ระบบบำบัดแบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม โดยเก็บน้ำที่ไหลผ่านคอลัมน์ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง ผลการทดลอง พบว่า ระบบหญ้ากรองน้ำเสียให้ประสิทธิภาพในการบำบัดสีและซีโอดีได้ดีกว่า นอกจากนั้น เมื่อทำการ ทดลองโดยใช้เทคนิคการกรองในหน่วยย่อยขนาดเล็ก (Filtrated Lysimeter Techniques) พร้อมกับ การปลูกพืช 2 ชนิด พบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียทั้งสองให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกันและหญ้าแฝก ให้ประสิทธิภาพในการบำบัดสีและซีโอดีได้ดีกว่ากกกลม""

Author

""สหฤทัย แสนสม คณิตา ตังคณานุรักษ์ นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์""

Journal

วารสารอนามัยสิ่งเเวดล้อม ปีที่ 17 ฉบับ 1 ตุลา - ธันวา 2558

Keywords

ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม, ระบบหญ้ากรองน้ำเสีย, เถ้าลอยลิกไนต์

References

http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=health_all