""การวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารโดยการตรวจนับปริมาณ แบคทีเรีย และเชื้อราในคลินิกหน่วยทันตกรรมผู้ป่วยนอก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น""

Abstract

""การวิจัยนี้มีเป้าหมายในการวิเคราะห์คุณภาพอากาศด้วยการตรวจนับปริมาณของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ภายในพื้นที่คลินิกหน่วยทันตกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้วิธีการวัดจำนวนเชื้อในอากาศแบบการเพาะเชื้อบนจานอาหารเพาะเชื้อ (Open Plate) จำนวน 3 จุด ของ 2 ช่วงเวลาได้แก่ ช่วงเวลาก่อนให้การรักษาและเวลาขณะที่มีการให้การรักษาทางทันตกรรม ผลการศึกษาพบว่า จำนวนแบคทีเรียในอากาศที่วัดจากห้องจ่ายอุปกรณ์มีมากที่สุด คือ 27.56 CFU/dm2/h ซึ่งวัดในช่วงเวลาก่อนให้การ รักษา ในขณะให้การรักษาทางทันตกรรมมีค่า 77.16 CFU/dm2/h อีกทั้งตรวจพบปริมาณเชื้อราในอากาศมากที่สุด บริเวณประตูทางเข้าออกของคลินิก ในขณะให้การรักษาทางทันตกรรมจำนวน 11.81 CFU/dm2/h และจำนวน 9.45 CFU/dm2/h ในห้องจ่ายอุปกรณ์ก่อนการรักษาทางทันตกรรม จากการศึกษานี้พบว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่นี้ ทั้งก่อนและขณะให้การรักษาเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของ The Index of Microbial Air Contamination: IMA พบว่าอยู่ในระดับ “ดี” ทั้งจำนวนแบคทีเรียและจำนวนเชื้อรา ยกเว้นในส่วนของจำนวนแบคทีเรียในห้องจ่าย อุปกรณ์ก่อนให้การรักษาอยู่ในระดับ “พอใช้""

Author

จุติพร พนมบัวเลิศ* ชานิยา เหมือนตา** และชูพงษ์ ทองคำสมุทร***

Journal

Faculty of Architecture Khon Kaen University: Academic Jounral Vol 15 No 1 (2016): มกราคม - มิถุนายน 2559

Keywords

Indoor Air Quality, Dental Clinic, Microbial, Candidiasis

References

https://www.tci-thaijo.org/index.php/arch-kku/article/view/66876