""การศึกษาความเข้มข้นโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni และ Pb) : สะสมในเนื้อเยื่อและน้ำหอยสองฝาต้ม ที่กินได้ บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมกลัด ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด""

Abstract

""การศึกษาความเข้มข้นโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni และ Pb) สะสมในเนื้อเยื่อและ น้ำหอยสองฝาต้มที่กินได้ 6 ชนิด คือ หอยตลับ (Meretrix casta) หอยตลับ (Meretrix meretrix) หอยกาบ (Pseudodon sp.) หอยหลอด (Solen grandis) หอยหลอด (Solen regularis) และ หอยหลอด (Solen strictus) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมกลัด ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 (ฤดูฝน) ผลการศึกษาพบว่าเข้มข้นโลหะหนักสะสมในเนื้อเยื่อและน้ำหอยตลับ (Meretrix casta) ต้ม มีค่ามากที่สุดคือ อาร์เซนิก (As) เท่ากับ 0.01844 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ 0.00669 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ค่าน้อยที่สุดคือ ปรอท (Hg) ซึ่งไม่พบเลย เมื่อทำการ เปรียบเทียบค่าเข้มข้นโลหะหนักที่สะสมในเนื้อเยื่อหอยสองฝาต้มทั้ง 6 ชนิดกับค่ามาตรฐานพบว่า ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อรับประทานหอยสองฝาบริเวณชายฝั่งทะเลตำบลแหลมกลัดแล้วไม่เป็น อันตราย""

Author

""เสถียรพงษ์ ขาวหิต เกษม จันทร์แก้ว ศาสตราจารย์, Ph.D. อรอนงค์ ผิวนิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Ph.D. วศิน อิงคพัฒนากุล รองศาสตราจารย์ Ph.D. อนุกรณ์ บุตรสันติ์ อาจารย์, D.M.S.""

Journal

วารสารอนามัยสิ่งเเวดล้อม ปีที่ 17 ฉบับ 1 ตุลา - ธันวา 2558

Keywords

โลหะหนัก

References

http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=health_all