โครงการการสื่อสารข้อมูลกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการคุณภาพอากาศและประชาชน

Abstract

จากสภาพภูมิประเทศและอิทธิพลของสภาพอากาศในช่วงหน้าแล้งทําให้เมืองเชียงใหม่ และจังหวัด ในภาคเหนือตอนบนได้รับผลกระทบจากการเกิดปัญหาฝุ่นละออง และมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ทีมวิจัยคุณภาพอากาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดทําโครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพ อากาศในแอ่งเชียงใหม่-ลําพูนในช่วงเดือนธันวาคม 2550 ถึงพฤษภาคม 2551 เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้าน วิชาการและผลงานวิจัยแก่ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง การดําเนินการได้อาศัยช่องทางในการสื่อสารความรู้อย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ ผู้กําหนดนโยบายคือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการคุณภาพอากาศ และระดับผู้ก่อให้เกิดมลพิษและ ได้รับผลกระทบคือประชาชนทั่วไป อาศัยสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ประสานและเตือน ภัยคุณภาพอากาศ การจัดเวทีระดมสมองระหว่างนักวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นําชุมชน รวมทั้ง การใช้ช่องทางผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ เว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในวงกว้าง ผลจากการดําเนินงานทําให้ได้แนวทางการพัฒนาระบบการเตือนภัย คุณภาพอากาศ เพื่อนําไปสู่ปรับเกณฑ์ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ได้รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องมลพิษทางอากาศและการปฏิบัติตนเมื่อ เกิดช่วงเวลาวิกฤต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผา การควบคุมกํากับทางด้านกฎหมาย และข้อเสนอให้มี การจัดทําแผนของชุมชนในระดับองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อการดําเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ อย่างต่อเนื่อง จากการติดตามประเมินผลการสื่อสารสู่ประชาชนดังกล่าวทําให้ทราบปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละส่วนงาน เพื่อนําไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะทั้งใน ระดับพื้นที่และสู่ระดับของประเทศ

Author

ดร.สุรพล นธการกิจกลุ

Journal

No Journal, 2551

Keywords

การสื่อสาร, เฝ้าระวัง, มลพิษทางอากาศ, การจัดการดูแล

References

No link