""การศึกษาคุณภาพอากาศและการประเมินความเสี่ยง ต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศ ในสถานบริการแต่งผม - เสริมสวย""

Abstract

""สถานบริการแต่งผม - เสริมสวย เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่มีกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ สุขภาพของประชาชน งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพอากาศในอาคารสถานบริการแต่งผม- เสริมสวย ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร จำนวน 28 แห่ง ศึกษาสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ จากการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศในสถานบริการแต่งผม - เสริมสวย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้ปฏิบัติงานหรือช่างแต่งผม - เสริมสวย จำนวน 101 คน คุณภาพอากาศในสถานบริการแต่งผม - เสริมสวย ในพื้นที่ที่ศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นสารอินทรีย์ระเหยง่าย รวม (TVOCs) เท่ากับ 847.00, 198.86, 476.43, และ 999.86 ppb ตามลำดับ ปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไมเ่ กิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 26.00, 18.86, 23.43 และ 14.57 μg/m3 ตามลำดับ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.71, 6.57, 12.86, และ 7.43 μg/m3 ตามลำดับ ส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) พบมีสถานบริการแต่งผม - เสริมสวย ร้อยละ 39.29 มีความเข้มข้นเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สูงกว่า 1,000 ppm เป็น ดัชนีที่บ่งบอกถึงการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ผลการศึกษาชนิดและปริมาณสารอินทรีย์ ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศการทำงานตลอดระยะเวลา 8 ชั่วโมง พบสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในอากาศ จำนวน 20 ชนิด ซึ่งมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของ ACGIH (TLVs-TWA) โดยสารอินทรีย์ ระเหยง่ายส่วนใหญ่ที่ตรวจพบ ได้แก่ toluene, xylene, styrene, butanol, dichloromethane, chloroform และ isopropanol (IPA) สถานการณ์ปัญหาสุขภาพและความปลอดภัย พบว่า ช่างแต่งผม - เสริมสวย ร้อยละ 41.6 มีปัญหาสุขภาพซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยเป็นปัญหาจากอาการปวดศีรษะ และวิงเวียน อาการผิวหนัง ผื่นคัน ผื่นแพ้ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และระบบทางเดินหายใจ และ ร้อยละ 33.7 มีประวัติการได้รับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน สำหรับการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ จากการรับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ที่ก่อให้เกิดมะเร็งจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ trichloroethylene, dichloromethane, chloroform, vinyl chloride และ acrylonitrile พบว่า ช่างแต่งผม - เสริมสวยทุกคน มีผลรวมค่าความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง (Risktotal) ตลอดอายุขัย (70 ปี) มากกว่า 1x10-6 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ยอมรับไม่ได้ แสดงถึงความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัส สารก่อมะเร็งหลายชนิดในเวลาเดียวกัน สำหรับการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัส สารไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง พบว่า ช่างแต่งผม - เสริมสวย ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.2 เมื่อรับสัมผัสสารโดยเฉลี่ย จนอายุ 60 ปี จะมีผลรวมค่าดัชนีความเสี่ยง (HI) มากกว่า 1 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ยอมรับไม่ได้ แสดงว่า มีความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารไม่ก่อมะเร็งหลายชนิดในเวลาเดียวกัน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมอนามัย หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล สถานบริการแต่งผม - เสริมสวย ผู้ประกอบกิจการ และช่างแต่งผม - เสริมสวย จะต้องร่วมกันในการ ดำเนินการควบคุมและจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองป้องกันปัญหา สุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของช่างแต่งผม - เสริมสวย ต่อไป""

Author

""สมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ทัยธัช หิรัญเรือง""

Journal

วารสารอนามัยสิ่งเเวดล้อม ปีที่ 18 ฉบับ 1 ตุลา - ธันวา 2559

Keywords

สถานบริการแต่งผม - เสริมสวย, คุณภาพอากาศในอาคาร, การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ, สารอินทรีย์ระเหยง่าย

References

http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=health_all