""การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดสารลดแรงตึงผิว ชนิดแอนไอออน ในน้ำเสียชุมชนโดยระบบหญ้ากรองน้ำเสีย และระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม""

Abstract

""สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนเป็นสารลดแรงตึงผิวที่ใช้กันทั่วไปและใช้มากที่สุด ในครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลิเนียร์ อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (LAS) ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัด LAS ด้วยระบบกรองหญ้าน้ำเสียและพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมที่ใช้บำบัด นํ้าเสียของชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผลการทดลองพบว่า ตัวอย่างน้ำในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง แปลงพืช ทุกแปลง และจุดเก็บตัวอย่างน้ำตามระยะทางของน้ำเสียที่ไหลผ่านแปลงพืชแต่ละแปลงของระบบ หญ้ากรองน้ำเสียและพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมมีความเข้มข้นของ LAS ในน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดมีค่ามากกว่า นํ้าออกจากระบบบำบัดเมื่อพิจารณาร้อยละการบำบัดสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ยาก ด้วยระบบหญ้า กรองน้ำเสียและพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม ทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝนมีค่าต่ำกว่าร้อยละ 25 แสดงว่าระบบทั้งสอง""

Author

""นัชธิกรณ์ สิทธิกัน, คณิตา ตังคณานุรักษ์ นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์""

Journal

วารสารอนามัยสิ่งเเวดล้อม ปีที่ 18 ฉบับ 1 ตุลา - ธันวา 2559

Keywords

หญ้ากรองน้ำเสีย, พื้นที่ชุ่มน้ำเทียม, สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออน

References

http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=health_all