""การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ : ด้วยเครื่องมือทางสาธารณสุข กิจการประเภท การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ""

Abstract

""การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป กระบวนการผลิต ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการ ปัจจัยเสี่ยงของสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ ข้อมูลสุขภาพและความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของพนักงานในสถานประกอบ กิจการ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบกิจการ รวมถึงการจัดการ เหตุรำคาญและกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศึกษา ประเภท การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และขอนแก่น จำนวน 11 แห่ง แยกตาม ประเภทการผลิตเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การสะสมยาง 5 แห่ง การผลิตยางแผ่นและยางแผ่นรมควัน 3 แห่ง การผลิตน้ำยางข้นและยางสกิม 2 แห่ง และการผลิต ยางแท่ง 1 แห่ง โดยใช้เครื่องมือ ทางสาธารณสุข ประกอบด้วยการสำรวจสถานประกอบกิจการ การสัมภาษณ์พนักงานในสถานประกอบ กิจการ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบกิจการในรัศมีไม่เกิน 3 กิโลเมตร การตรวจวัด ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสอบถามเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยน?ำข้อมูลมาวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และเชิงพรรณนา (Description Analysis) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ของข้อมูล และหาค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่สถานประกอบกิจการทั้ง 4 ประเภท มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กระบวนการผลิต ปัจจัยเสี่ยงและการจัดการ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน คือ การสะสมยาง พบว่า มีปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำเสีย และกลิ่นเหม็น จากการศึกษา สถานประกอบการส่วนใหญ่มีการจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิตโดยการระบายลงสู่บ่อพักน้ำเสีย จากนั้นมีการบำบัดน้ำเสียด้วยการเติมจุลินทรีย์ และบำบัดตามธรรมชาติ สถานประกอบกิจการบางแห่ง มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ด้านการจัดการปัญหากลิ่นเหม็นของสถานประกอบกิจการมีการ ใช้จุลินทรีย์ หรือน้ำยา EM ฉีดบริเวณที่มีการสะสมยางและมีการคลุมผ้าใบเพื่อป้องกันกลิ่น และยังพบ ว่าสถานประกอบกิจการทั้งหมดไม่มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ การผลิตยางแผ่นและยางแผ่น รมควัน พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำเสีย ฝุ่นละออง เขม่าควัน เสียง และกาก ของเสีย ซึ่งสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่มีการจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิต ด้วยระบบบำบัด แบบบ่อผึ่ง (เติมอากาศ) โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดนั้นจะนำมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ โดยไม่มี การระบายน้ำทิ้งออกจากสถานประกอบการ ไม่มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง แต่ส่วนใหญ่มีการ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ มีการจัดการของเสียอันตราย โดยบริษัทภายนอกมารับดำเนินการกำจัดตามกฎหมาย การผลิตน้ำยางข้นและยางสกิม พบว่า มีปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำเสีย กลิ่นเหม็น ไอระเหยสารเคมี เสียง และกากของเสีย ซึ่งสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่มีระบบบำบัดน้ำเสียและมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งตามกฎหมาย มีการจัดการกากของเสียโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บ สถานประกอบกิจการ ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดการมลพิษทางกลิ่น โดยการใช้เครื่องบำบัดกลิ่น การผลิตยางแท่ง พบว่ามีปัจจัยเสี่ยง ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำเสีย กลิ่นเหม็น เสียง และกากของเสีย ซึ่งสถานประกอบกิจการ มีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ Activated Sludge มีการจัดการกลิ่นโดยใช้ระบบ Wet scrubber รวมทั้งมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพอากาศภายในสถานประกอบกิจการและปล่องระบาย และตรวจวัดระดับเสียงตามกฎหมาย และมีการจัดการของเสียอันตรายโดยบริษัทภายนอกมารับ ดำเนินการกำจัดตามกฎหมาย ข้อมูลสุขภาพและความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของพนักงาน พบว่า กิจการทั้ง 4 ประเภท ส่วนใหญ่ได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน กิจการการสะสมยาง การผลิตน้ำยางข้น ยางสกิมและยางแท่ง ส่วนใหญ่มีและใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ขณะปฏิบัติงานตลอดเวลาปฏิบัติงาน กิจการการผลิตยางแผ่น ยางแผ่นรมควัน น้ำยางข้น ยางสกิม และยางแท่งส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เคยได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานและไม่รู้สึกว่ามีความเสี่ยง ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงานกิจการการสะสมยาง ทุกคนไม่มีโรคประจำตัว ไม่เคยได้รับ อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานและไม่รู้สึกว่ามีความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงาน กิจการการสะสมยาง ผลิตยางแผ่น และยางแผ่นรมควัน สุขภาพช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ ไม่พบความผิดปกติ กิจการการผลิตน้ำยางข้น และยางสกิม สุขภาพช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ พบความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก มีอาการปวดศีรษะ วิงเวียน กิจการการผลิตยางแท่ง สุขภาพช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มีอาการปวดศีรษะ วิงเวียน ข้อมูลสุขภาพและการได้รับ ผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีอาการเจ็บป่วยจากการปล่อย มลพิษของสถานประกอบกิจการที่อยู่ใกล้เคียง แต่ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นเหม็นจาก สารเคมี ระบบบำบัดน้ำเสีย และกลิ่นจากกระบวนการผลิต มีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเสียงดัง ฝุ่นละออง น้ำใต้ดินเสื่อมโทรม การจราจร การดำเนินงานเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการออกข้อบัญญัติ/ข้อบังคับขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีการสำรวจ การตรวจแนะนำในการยื่นขอ รับใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตเพื่อควบคุม การประกอบกิจการ การประชาสัมพันธ์และการให้คำแนะนำ มีการตรวจสอบปัญหาเหตุรำคาญ ตามที่ได้รับแจ้ง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากสถานประกอบกิจการ กิจการการสะสมยาง มีค่าคุณภาพน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนดเกือบทุกพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด""

Author

""สมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ อุทัยวรรณ บุตรแพ""

Journal

วารสารอนามัยสิ่งเเวดล้อม ปีที่ 17 ฉบับ 1 ตุลา - ธันวา 2559

Keywords

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

References

http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=health_all