""การศึกษาสถานการณ์ การจัดการสระว่ายน้ำในโรงแรม ของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว""

Abstract

""งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการสระว่ายน้ำ ในโรงแรมของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว จำนวน 3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยศึกษา 4 ประเด็น คือ 1) การบริหารจัดการสระว่ายน้ำในโรงแรม 2) สถานการณ์ คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำในโรงแรม 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำในโรงแรม และ 4) การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้าตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคาดการณ์แนวโน้มของคุณภาพในการให้บริการสระว่ายน้ำในโรงแรม ของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว อันจะเป็นประโยชน์กับสถานประกอบกิจการ หน่วยงานราชการและ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาหรือยกระดับคุณภาพของการให้บริการสระว่ายน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบ""

Author

""สมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ พรรนิกาญจน วังกุ่ม""

Journal

วารสารอนามัยสิ่งเเวดล้อม ปีที่ 17 ฉบับ 1 ตุลา - ธันวา 2559

Keywords

โรงแรม , พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

References

http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=health_all