""การเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำเด็ก และเยาวชนในชุมชน เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย""

Abstract

""การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (R&D) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเสริม สร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประชากรผู้ร่วมกระบวนการวิจัยคือผู้นำเด็กและเยาวชนจาก 19 หมู่บ้านในเขตเทศบาล ตำบลบ้านดู่ จำนวน 28 คนใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงคือผู้นำเด็กและ เยาวชนของแต่ละหมู่บ้าน ทั้งที่เป็นผู้นำเด็กและเยาวชนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็น ทางการ และได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก แบบวัดภาวะผู้นำ แบบประเมินทักษะชีวิต และ แบบสังเกตความรู้เรื่องสิทธิต่างๆ ของเด็กและเยาวชน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ของกลุ่มตัวอย่างและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบ ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำเด็ก และเยาวชน ผลการวิจัย พบว่า 1)ได้มีการจัดตั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนใน 19 หมู่บ้าน ตามนโยบายของเทศบาลตำบลบ้านดู่ ในปี พ.ศ. 2553 แต่มิได้มีการรวมกลุ่มกันทำ กิจกรรมที่จริงจัง สาเหตุจากการแต่งงานมีครอบครัว ย้ายไปเรียนหนังสือต่างจังหวัด และผู้ปกครองไม่เห็นด้วยกับการมาร่วมทำกิจกรรม ผลการสัมภาษณ์ปัญหาและความ ต้องการของผู้นำเด็กและเยาวชน พบว่า ต้องการการพัฒนาในเรื่องของทักษะในการ เขียนแผน การเขียนโครงการ และการพัฒนาความรู้เรื่องของกฎหมายและสิทธิที่ เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 2) ผู้นำเด็กและเยาวชนชุมชนเทศบาลบ้านดู่ส่วนมาก เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 15-20 ปี และมีระดับการศึกษา อยู่ในระดับมัธยม ปลาย/ปวส. 3) การเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนชุมชน ประกอบด้วย การ เสริมสร้างทักษะ และความสามารถในเรื่องของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กและ เยาวชน การเสริมสร้างทักษะชีวิต ภาวะผู้นำ และการเสริมสร้างความสามารถใน เรื่องของการเขียนแผนและการเขียนโครงการโดยการให้ความรู้ และลองฝึกปฏิบัติ 4) ผลการพัฒนา พบว่า ผู้นำเด็กและเยาวชนมีความรู้ ทั้งทางด้าน กฎหมายที่เกี่ยว กับสิทธิเด็กและเยาวชน มีทักษะชีวิต ทักษะการเขียนโครงการ และมีภาวะผู้นำ เพิ่ม ขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 (เทียบกับเกณฑ์ Mean 3.50) ซึ่งอยู่ในระดับ มาก จากการ ระดมสมองร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กลุ่มและสร้าง เครือข่ายเด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมต่อเนื่อง ประกอบด้วย โครงการโอบกอดด้วย รัก โครงการ ฝายสานสัมพันธ์ โครงการหนุ่มสาวสูงวัยใส่ใจสุขภาพฟัน รวมถึง ได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือโครงการ “หมอกควัน มหันตภัย เงียบ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิกองทุนไทย""

Author

กันย์ธนัญ สุชิน

Journal

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

Keywords

การเสริมสร้างศักยภาพ, ภาวะผู้นำ, ทักษะชีวิต

References

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=141834