""ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในบรรยากาศ ที่มีขนาดไม่เกินสิบไมครอนกับโรคทางเดินหายใจในแปดจังหวัดภาคเหนือ ของประเทศไทยระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๔""

Abstract

""การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างการเจ็บป่วยด้วยโรคจากทางเดินหายใจกับควันไฟป่า ผ่านตัวแปร ได้แก่ ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่าสิบไมครอน ใช้ข้อมูลซึ่งโรงพยาบาลส่งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ข้อมูลจะถูกสรุปเป็นจำนวนครั้งของการรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในด้วยโรคทางเดินหายใจในแต่ละวัน ข้อมูล ถูกจับคู่กับข้อมูลคุณภาพอากาศและอนุภาคขนาดเล็กกว่าสิบไมครอนในวันที่เข้ารับการรักษา ข้อมูลที่จับคู่แล้ว จะถูกนำมาวิเคราะห์โดยสมการการถดถอยเชิงเส้น พบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคทางเดินหายใจทุกชนิดกับดัชนี ชี้วัดคุณภาพอากาศและอนุภาคขนาดเล็กกว่าสิบไมครอน (ค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ ๐.๒๓๘๖ และ ๐.๑๒๘๓) และระหว่างจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคหอบหืด/โรคทางเดินหายใจส่วนล่างกับดัชนีชี้วัด คุณภาพอากาศและอนุภาคขนาดเล็กกว่าสิบไมครอน (ค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ ๐.๓๗๖๖ และ ๐.๒๑๖๘) การวิเคราะห์โดยเลื่อนข้อมูลผู้ป่วยที่รับไว้ด้วยโรคทางเดินหายใจส่วนล่างเพื่อจับคู่กับดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ ตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดวันก่อนไม่ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นแม้จะพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นก็ตาม อนุภาคขนาดเล็กกว่าสิบไมครอนและดัชนี้ชี้วัดคุณภาพอากาศมีความสัมพันธ์กับจำนวนครั้งของการที่ผู้ป่วย สรุปผลการศึกษา: มารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน โดยเฉพาะโรคหอบหืดและโรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง""

Author

พิบูล อิสสระพันธุ์

Journal

Thammasat Medical Journal, Vol. 14 No. 1, January-March 2014

Keywords

ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ, ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่าสิบไมครอน, โรคหอบหืด, การเจ็บป่วยด้วยโรคจากทางเดินหายใจ

References

https://tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/17082/15399