""ตัวคูณอัตราการระบายและอัตราการระบายฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 และ 10 ไมครอน* จากการปิ้งย่างอาหารด้วยเตาถ่าน""

Abstract

""บทบาทของการปิ้งย่างอาหารที่มีต่อการระบายมลพิษออกสู่บรรยากาศนั้นสามารถบอกได้ด้วยค่า อัตราการระบายฝุ่น (Emission rate) การศึกษานี้ได้ตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 และ 10 ไมครอน (PM2.5 and PM10) จากการปิ้งย่างอาหาร 6 ชนิด ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา เนื้อปลาหมึก มะเขือ เทศ และสับปะรด ด้วยเตาถ่านในตู้ดูดควันที่ปิดสวิตช์ที่ทาหน้าที่เป็น Chamber ความเข้มข้นที่ได้นาไปหาค่าตัว คูณอัตราการระบายฝุ่น (Emission factor) ซึ่งต้องใช้ในการคานวณหาอัตราการระบายฝุนต่อไป ความเข้มข้น ของ PM2.5 และ PM10 ที่ได้ (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) มีดังนี้ เนื้อหมู 0.77/0.80 เนื้อไก่ 1.13/1.19 เนื้อปลา 1.12/1.21 เนื้อปลาหมึก 1.29/1.31 มะเขือเทศ 1.43/1.52 สับปะรด 1.06/1.14 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งทุก ค่าเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร เมื่อพิจารณารูปแบบการระบายมลพิษ (Emission pattern) จาก สัดส่วน PM2.5 และ PM10 ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.92 – 0.98 พบว่า ฝุ่นส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือ PM2.5 ค่าตัวคูณอัตรา การระบายฝุ่น (PM2.5/PM10) จากการปิ้งย่างเนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา เนื้อปลาหมึก มะเขือเทศ และสับปะรด มีค่า เท่ากับ 0.34/0.36 0.34/0.36 0.20/0.22 0.23/0.24 0.17/0.18 และ 0.13/0.14 กรัมต่อกิโลกรัม ตามลาดับ ส่วนค่าอัตราการระบาย PM2.5 และ PM10 รวมจากการปิ้งย่างอาหารทั้ง 6 ชนิด ที่ มีค่าเท่ากับ 176.31 และ 184.59 ตันต่อปี ตามลาดับ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ร้านขายอาหารปิ้งย่างควรมีการติดตั้งเครื่องบาบัดอากาศก่อน ปล่อยออกสู่บรรยากาศ เพื่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม""

Author

""อังก์ศิริ ทิพยารมณ์ (Aungsiri Tipayarom)** ปรมาภรณ์ ทองแก้ว (Paramaporn Thongkaew)*** อุมารัจน์ สันติสุขเกษม (Umarat Santisukkasaem)****""

Journal

""Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University Volume 3 Number 5 September– October2016 (ISSN 2408 – 1248)""

Keywords

ตัวคูณอัตราการระบายฝุ่น, อัตราการระบายฝุ่น, ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน, ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน,

References

https://tci-thaijo.org/index.php/VESTSU/article/view/75615