""ประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจนด้วยระบบหญ้ากรองน้ำเสีย ที่ปลูกพืชรากสั้นของ : โครงการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ""

Abstract

""น้ำเสียมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ เป็นสาเหตุทำให้เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชัน ส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ก่อเกิดความเสียหายต่อสมดุลในระบบนิเวศของแหล่งน้ำ ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงทำการศึกษาถึงการบำบัดไนโตรเจนในน้ำเสียโดยระบบหญ้ากรองน้ำเสีย ที่ปลูกพืชรากสั้นของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยศึกษาถึงประสิทธิภาพการปลดปล่อยของแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนเทรต-ไนโตรเจน ทีเคเอ็น และอินทรีย์-ไนโตรเจน ปัจจัยที่ศึกษาคือ ฤดูกาล (ฤดูฝน และฤดูแล้ง) ชนิดของพืชรากสั้น (หญ้าสตาร์ หญ้าคาลล่า และหญ้าดิ๊กซี) และระยะทางของน้ำเสียที่ไหลผ่านแปลงพืชแต่ละจุด (0, 25, 50, 75 และ 100 เมตร) ที่อาจจะส่งผลถึงประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจน จากการศึกษาพบว่า ทั้งใน ฤดูฝนและฤดูแล้ง หญ้าสตาร์มีประสิทธิภาพในการบำบัดสูงสุด คือ ร้อยละ 82.14 และ 80.00 ของแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ร้อยละ 60.00 และ 80.00 ของไนเทรต-ไนโตรเจน ร้อยละ 86.62 และ 83.46 ของทีเคเอ็น และร้อยละ 86.77 และ 83.57 ของอินทรีย์-ไนโตรเจนตามลำดับ รองลงมาคือ หญ้าคาลล่า และหญ้าดิ๊กซี จากทั้งสามปัจจัยที่ศึกษา พบว่า น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมีปริมาณไนโตรเจน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง จึงสรุปได้ว่าระบบหญ้ากรองน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการบำบัดไนโตรเจนในน้ำเสียชุมชน""

Author

""วิไลลักษณ์ ไกรสมสาตร์ นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ และคณิตา ตังคณานุรักษ์""

Journal

วารสารอนามัยสิ่งเเวดล้อม ปีที่ 17 ฉบับ 1 ตุลา - ธันวา 2557

Keywords

แอมโมเนีย-ไนโตรเจน, ไนเทรต-ไนโตรเจน, ทีเคเอ็น, ระบบหญ้ากรองน้ำเสีย, พืชรากสั้น

References

http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=health_all