โครงการขยายผลการวิจัยเพื่อติดตามผลแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555

Abstract

""โครงการขยายผลการวิจัยเพื่อติดตามผลแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤต หมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามผลความก้าวหน้ารูปแบบทางเลือกในพื้นที่ชุมชนที่ได้รับเลือกเป็นเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน โดยมุ่งเน้นติดตาม 2 รูปแบบทางเลือก คือ กองทุนแก้ไขปัญหาหมอกควัน และเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้ ที่มีการนำไปปฏิบัติในพื้นที่ 18 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาพัฒนาการการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันในพื้นที่ดังกล่าว จากการศึกษาพบว่า ได้มีการดำเนินมาตรการต่างๆ ในพื้นที่ 18 อำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน การจัดการไฟป่า โดยการป้องกันและควบคุมไฟป่า รวมทั้งการดับไฟป่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ การประกาศเขตควบคุมไฟป่าการจัดการกิ่งไม้ใบไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเผา และปัญหาหมอกควัน 6) การตั้งคณะกรรมการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา และ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหา เช่น การออกข้อบัญญัติเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาการเผาและปัญหาหมอกควันอย่างกว้างขวาง ส่วนพื้นที่ 11 อำเภอมีแนวโน้มปัญหาการเผาและวิกฤตหมอกควันที่ลดลง เช่น อำเภอสารภี อำเภอแม่แตง และอำเภอไชยปราการ ส่วนอีก 7 อำเภอยังคงมีปัญหาการเผาซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญของปัญหาวิกฤตหมอกควัน เช่น อำเภอเชียงดาว อำเภอ แม่แจ่ม และอำเภออมก๋อย สำหรับ กองทุนแก้ไขปัญหาหมอกควันนั้น พบว่า มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลกองทุน และได้นำกองทุนไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำกิจกรรมเพื่อการป้องกันไฟป่าและการแก้ปัญหาหมอกควัน การรับซื้อขยะ แต่ยังมีจำนวน 2 แห่งที่ยังไม่ได้มีการนำกองทุนไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ กองทุนฯ อบต.โหล่งขอด อำเภอพร้าว และกองทุนฯ อบต.ดอนแก้ว สำหรับการใช้ เครื่องบดกิ่งไม้ใบไม้ พบว่าใน 12 อำเภอ ได้นำเครื่องบดกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ในการบดย่อยเศษกิ่งไม้ใบไม้ และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อนำไปทำปุ๋ยหมัก แต่ มีข้อจำกัดในการใช้ เช่น ทำงานช้า ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนมาก การใช้งานไม่สะดวกโดยต้องใช้แรงงาน 2-3 คนในการเดินเครื่อง และ การเคลื่อนย้ายเครื่องทำได้ยาก ทำให้การนำไปใช้บริการประชาชนนอกสถานที่ทำได้ยาก""

Author

ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

Journal

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ Vol 6 No 1-2 (2015): January-December

Keywords

วิกฤตหมอกควัน, เชียงใหม่

References

https://www.tci-thaijo.org/index.php/polscicmujournal/article/view/86908