""ปริมาณสปอร์ของรา Aspergillus, Cladosporium และ Penicillium ชักนาให้เกิดโรคหอบหืดอย่างมีศักยภาพใน นักเรียนอายุ 10-15 ปี""

Abstract

""การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณชนิดของรา Aspergillus, Cladosporium และ Penicillium ภายในห้องเรียน ที่อาจชักนาให้เกิดโรคหอบหืดในนักเรียนที่อยู่ในช่วงอายุ 10-15 ปี ของโรงเรียน A, B และ C โดย การใช้เครื่องเก็บตัวอย่างจุลชีพ รุ่น Microflow alfa และวิธีการป้ายพื้นผิว (swab) ในแต่ละวันของสัปดาห์ และ อาหารเลี้ยงราที่ใช้ คือ malt extract agar (MEA) ผลการศึกษาปริมาณของราทั้ง 3 ชนิด โดยวิธีการใช้เครื่องเก็บ ตัวอย่างจุลชีพ เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละห้องเรียน และเปรียบเทียบในแต่ละโรงเรียน พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน แต่ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณราในแต่ละวัน มีความแตกต่างกันทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผลการวิเคราะห์ปริมาณราทั้ง 3 ชนิด โดยเฉลี่ยพบว่าโรงเรียน A, B และ C มีปริมาณราเฉลี่ย 8.110.99, 7.281.09 และ 7.031.43 CFU/m3 ตามลาดับ นักเรียนที่มีอาการของโรคหอบหืดขณะอยู่ที่โรงเรียน A, B และ C คิดเป็นร้อยละ 1.8, 1.9 และ 1.1 ตามลาดับ นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณราก่อโรคและ จานวนนักเรียนที่มีอาการของโรคหอบหืดขณะอยู่ที่โรงเรียน (r= 0.75, p < 0.05) แสดงว่าปริมาณราก่อโรคอาจเป็น ปัจจัยเสี่ยงที่ชักนาให้เกิดอาการของโรคหอบหืดในนักเรียน ผลการวิจัยนี้อาจใช้เป็นแนวทางปรับปรุงคุณภาพอากาศ ในห้องเรียนให้ปริมาณราในอากาศลดลง ซึ่งอาจช่วยลดอาการของโรคหอบหืดในนักเรียนได้""

Author

""ณัฐชะพงศ์ ทองเงิน, ศุภวิชญ์ นาคครื้น, ณัฐจิต อ้นเมฆ* และจินดา คงเจริญ""

Journal

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559

Keywords

ปริมาณรา, โรคหอบหืด, โรคภูมิแพ้, นักเรียน, โรงเรียน

References

https://tci-thaijo.org/index.php/tstj/article/view/43248/35746