""ปัจจัยที่มีผลต่อการจําแนกประเภท และการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS) มาใช้ในสถานประกอบการ""

Abstract

""This study was a cross-sectional study. The purpose of this study was to examine factors affecting in implementation of the GHS system in workplace. The study populations in this study were 186 safety oicers or workers who work related to chemical. Data was collected by self-administered questionnaires and analyzed using SPSS 16.0 software. The main results found that inluencing factors for using GHS system such as i) knowledge of responsible persons for chemical use, ii) uncoverage using system, storage and transportation of old chemical management systems in factories, and iii) decrease in accident, health and environmental from chemical use. The main reasons for factories not using the GHS were i) insuicient training on GHS for responsible persons (p-value =0.034), and ii) inaccuracy of GHS information for industries (p-value = 0.027). Factories which success implementing the GHS but some problems were still identiied according to the management levels were given only the policy but not fully cooperate with chemical works (p-value = 0.020). GHS was a good system for chemical management but lack of chemical safety training or providing knowledge to responsible persons was an issue for applying the GSH into work. It was also noted that the GHS requires strongly supporting from the top management level. ""

Author

ดวงกมล ธีระเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญภัทรา ศรีไพบูลย์กิจ

Journal

วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2559

Keywords

GHS, ความปลอดภัย, อุบัติเหตุ, โรงงานอุตสาหกรรม, ปัจจัย, ฉลากสารเคมี

References

http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=health_all