""ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อสมรรถนะองค์กรของเทศบาลในการ นํานโยบายเมืองน่าอยู่ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาล กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน""

Abstract

""รวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อสมรรถนะองค์กรของเทศบาลในการนำา นโยบายเมืองน่าอยู่ไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน การวิจัยใช้ทั้ง การใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Methodology) วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทรัพยากรของเทศบาล 5 ด้าน กับผลการดำาเนินงานเมืองน่าอยู่ โดยใช้สถิติหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) โดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และความสอดคล้องภายในกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของเทศบาลในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน จำานวน 88 แห่ง โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Selection) บุคลากรผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบนโยบายเมืองน่าอยู่ รวมกลุ่มตัวอย่างจำานวน 352 คน ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของการดำาเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ผลการดำาเนินงานของเทศบาลอย่างนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สรุปผลการวิเคราะห์ภาพรวมของปัจจัย ที่มีผลต่อการนำานโยบายเมืองน่าอยู่ของเทศบาลไปปฏิบัติ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการนำานโยบายไปปฏิบัติ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก X (3.58), SD = 0.52 โดยด้านโครงสร้างมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด X (3.65), SD = 0.49 รองลงมา ได้แก่ ด้านงบประมาณ X (3.60), SD = 0.48 ด้านวัสดุอุปกรณ์ X (3.57), SD = 0.56 ด้านบุคลากร X (3.56), SD = 0.46 และด้านสถานที่มีค่าต่ำาสุด X (3.52), SD = 0.65 สําหรับ ข้อ เสนอแนะจากการวิจัยั คือ ควรมีการพัฒนาเมืองน่า อยู่ในเขตเทศบาลให้มีการพัฒนา อย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิด การเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของชุมชน""

Author

ดร.สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ

Journal

วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2559

Keywords

เทศบาล, เมืองน่าอยู่, การนำานโยบายไปปฏิบัติ, กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

References

http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=health_all