""พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการเก็บขยะของ : แรงงานเก็บขยะเร่ร่อนในบ่อฝังกลบขยะ เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา""

Abstract

""การวิจัยเชิงสำรวจเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การป้องกันอันตรายจากการทำงานของแรงงานเก็บขยะเร่ร่อน ตลอดจนความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของแรงงานเก็บขยะเร่ร่อน ในพื้นที่ทิ้งขยะ ของเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 115 คน ใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์โดยใช้ สถิติ Chi-square test และ Fisher’s exact test ผลการวิจัยพบว่าแรงงานเพศชายและหญิงมีสัดส่วน เท่ากัน ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงานอายุมากกว่า 30 ปี อายุเฉลี่ย 38 ปี สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 88 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 67 ประกอบอาชีพเก็บขยะมามากกว่า 9 ปี มีรายได้เฉลี่ย 6,900 บาท/เดือน เลือกทำอาชีพเก็บขยะเพราะรายได้ดี อิสระและไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก แต่ร้อยละ 60 ยังมีปัญหารายได้ที่ไม่เพียงพอกับรายจ่าย มีสมาชิกในครัวเรือน โดยเฉลี่ย 4 คน มีสมาชิกที่ต้องเลี้ยงดู โดยเฉลี่ย 2 คน ส่วนใหญ่มีบ้านของตนเองและอาศัยอยู่กับครอบครัว ร้อยละ 44 ส่วนอีกร้อยละ 33 อาศัยอยู่กับญาติและเช่าบ้าน ด้านความรู้ ส่วนใหญ่มีความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการ สัมผัสขยะอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 62 ด้านทัศนคติ ส่วนใหญ่มีทัศนคติ ในการสัมผัสขยะ อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 98 การปฏิบัติในการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสขยะส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 77 และการปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายขณะทำงาน ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงมากร้อยละ 86 เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรกับความรู้ พบว่ารายได้ กับระยะเวลาทำงานมีความสัมพันธ์กับความรู้อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ข้อมูล ด้านประชากรกับทัศนคติ พบว่า ระยะเวลาการทำงานมีความสัมพันธ์กับทัศนคติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ปัจจัยด้านประชากรกับพฤติกรรมการปฏิบัติพบว่า ปัจจัยด้านเพศ และสถานภาพการสมรส มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติ ทัศนคติไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติ""

Author

""พิมาน ธีระรัตนสุนทร ธวัช เพชรไทย ชัชวาล สิงหกันต์ วชิระ สิงหคเชนทร์ ""

Journal

วารสารอนามัยสิ่งเเวดล้อม ปีที่ 17 ฉบับ 1 ตุลา - ธันวา 2559

Keywords

การเก็บขยะ, บ่อฝังกลบขยะ

References

http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=health_all