""รูปแบบการจัดการปัญหาเหตุรำคาญเรื่องกลิ่น จากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการสะสมยางก้อนถ้วย""

Abstract

""การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการปัญหาเหตุรำคาญเรื่องกลิ่น จากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการสะสมยางก้อนถ้วย โดยทำการศึกษา เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการสะสมยางก้อนถ้วย โดยทำการศึกษา ในสถานประกอบกิจการ จำนวน 5 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสำรวจสถานประกอบกิจการ และแบบสัมภาษณ์พนักงานในสถานประกอบการ ประชาชน และบุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ส่วนระยะที่ 2 เป็นการศึกษาเชิงทดลองในพื้นที่ (Field experimental study) ในสถานประกอบกิจการ จำนวน 5 แห่ง โดยดำเนินการศึกษาร่วมกับชุมชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแหล่งกำเนิดกลิ่นและสาเหตุของการเกิดกลิ่น และ ประสิทธิภาพของการใช้จุลินทรีย์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น โดยการเปรียบเทียบค่าระดับความเข้มข้น เฉลี่ยของปริมาณสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดในบริเวณลานรวบรวมยางก้อนถ้วย ก่อนและหลัง การใช้จุลินทรีย์และเปรียบเทียบระดับกลิ่นก่อนและหลังการใช้จุลินทรีย์ในจุดที่ทำการตรวจสอบกลิ่น ""

Author

""สมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ อุทัยวรรณ บุตรแพ""

Journal

วารสารอนามัยสิ่งเเวดล้อม ปีที่ 18 ฉบับ 1 ตุลา - ธันวา 2559

Keywords

ยางก้อนถ้วย

References

http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=health_all