""สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม""

Abstract

""การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 24 แห่ง ประชากรในการศึกษาทั้งหมดจำนวน 130 คน เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และแบบสำรวจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น เฉลี่ย 455.05 กรัม/แห่ง/วัน อัตราการเกิด มูลฝอยติดเชื้อ 15.12 กรัม/คน/วัน องค์ประกอบของมูลฝอยติดเชื้อที่พบมากที่สุด เป็นประเภทวัสดุ ที่ใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ เช่น สำลี ผ้าก๊อซ ผ้าต่างๆ ท่อยาง ฯลฯ ร้อยละ 68.13 ในด้าน การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคมและไม่มีคม ออกจากกันอย่างชัดเจน ณ แหล่งกำเนิดทุกแห่ง ส่วนด้านการเก็บรวบรวม พบว่าโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งมี แม่บ้านหรือพนักงานช่วยการพยาบาล เป็นผู้ทำหน้าที่เก็บรวบรวม โดยมีจำนวน 17 แห่ง สวมชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ร้อยละ 70.83 ส่วนเรื่องการบรรจุ มูลฝอยติดเชื้อ ประเภทวัสดุมีคมที่ยังไม่ถูกต้อง และไม่ทราบเกณฑ์ในการบรรจุ จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.17 การเคลื่อนย้ายขนส่ง พบว่า ปฏิบัติโดยวิธีการหิ้วถุงมูลฝอยติดเชื้อไปยัง ที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยไม่ใช้รถเข็น ไม่มีการกำหนดเวลาและเส้นทางที่แน่นอนและด้านการกำจัด พบว่าทุกแห่งมีการนำมูลฝอยติดเชื้อประเภทของไม่มีคมไปทำลายเชื้อโดยใช้วิธีการเผา ร่วมกับมูลฝอยทั่วไปในเตาเผาอย่างง่ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่วนมูลฝอยติดเชื้อ ประเภทของมีคม ถูกส่งไปกำจัดที่โรงพยาบาลชุมชน ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการ จัดการมูลฝอยติดเชื้อคือ ไม่มีเตาเผาขยะติดเชื้อตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ขาดนโยบาย งบประมาณ อุปกรณ์ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และไม่มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน จัดการมูลฝอยติดเชื้อ ผลการศึกษาสามารถที่จะนำข้อมูลที่ได้ไปเสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดนโยบาย งบประมาณ ในเรื่องการจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่มีมาตรฐานตามที่กระทรวงกำหนด การฝึกอบรมให้ความรู้ ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดการมูลฝอยติดเชื้อ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ในการ จัดการมูลฝอยติดเชื้อ และมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในระดับอำเภอในการที่จะแก้ไขปัญหา และมีแนวทาง ที่เหมาะสมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มีประสิทธิภาพต่อไป""

Author

จงจุฑา ลักษณะโต

Journal

วารสารอนามัยสิ่งเเวดล้อม ปีที่ 18 ฉบับ 1 ตุลา - ธันวา 2559

Keywords

สถานการณ์, มูลฝอยติดเชื้อ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

References

http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=health_all