โครงการประมวลองค์ความรู้มลภาวะอากาศและสุขภาพในประเทศไทย

Abstract

วัตถุประสงค์ของโครงการประกอบด้วย (1) ประมวลองค์ความรู้ในด้านมลภาวะอากาศและสุข ภาพที่มีอยู่ภายในประเทศไทย เพื่อให้เห็นภาพรวมของปัญหา และทราบถึงสถานภาพของงานวิจัยและ นักวิจัย (2) จัดทำองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลสาธารณะ (database) เพื่อรองรับงานวิจัยด้านนี้ รวมถึงการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องในอนาคต (3) สังเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอประเด็นวิจัยในระดับ ประเทศในด้านคุณภาพอากาศและสุขภาพบนพื้นฐานของกิจกรรมข้างต้น โดยได้ดำเนินการดังนี้ (1) ประมวลองค์ความรู้ จากแหล่งต่างๆ (วารสารวิชาการและวิทยา นิพนธ์, เอกสารของหน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน, เอกสารขององค์กรระหว่างประเทศ และ เอกสารที่มีเผยแพร่อยู่ใน Websites ต่างๆ ทั้งภายในและต่างๆประเทศ) (2) จัดตั้งกลุ่มทำงานวิชาการ และการประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของกรอบการทำงาน ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น (3) จัดการประชุมระดมสมอง เสนอรายงาน ระดมความคิดความเห็นจากผู้รู้และ ผู้ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาวางแนวทางการศึกษาวิจัยในด้านคุณภาพอากาศและสุขภาพในระดับประเทศ ในด้านสถานการณ์คุณภาพอากาศ แหล่งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คือ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทั้งภาคใต้ตอน ล่างถ้ามีเหตุการณ์ไฟป่าในบริเวณกว้างจากอินโดนีเซียเกิดขึ้นอีก ปัญหาหลักของมลพิษทางอากาศใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงเป็นฝุ่นละอองที่เป็นผลจากการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ โดย เฉพาะในการคมนาคมขนส่ง ประชากรนับล้านคนในเมืองหลวง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอันได้แก่ เด็กเล็ก ผู้ สูงอายุ ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจเรื้อรังและโรคหัวใจ ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอย่าง สำคัญ ในด้านสถานภาพงานวิจัยคุณภาพอากาศ การรวบรวมข้อมูลในระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมา พบว่ามี เอกสารการศึกษาสถานการณ์ และรายงานการวิจัยในด้านคุณภาพอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้ง ที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวม 318 เรื่อง การศึกษาวิจัยดังกล่าว มีการจัดทำขึ้นมากในประเด็น ของ คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป (115 เรื่อง) ผลกระทบต่อสุขภาพ (86 เรื่อง) การใช้มาตรการ ควบคุมป้องกันชนิดต่างๆ (63 เรื่อง) และ คุณภาพอากาศในอาคารและบ้านเรือน (40 เรื่อง) คุณภาพอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างยิ่งของประเทศ ไทย ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาและความสนใจค้นคว้าหาความรู้ เพื่อการดำเนินการควบคุมแก้ไข แต่ยังมีปริมาณไม่มากนัก ควรส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในด้านคุณภาพอากาศเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างจริงจัง กระตุ้นให้การศึกษาวิจัยในด้านคุณภาพอากาศกระจายออกไปอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในสถาบันการ ศึกษาต่างๆ และส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายที่มีความสนใจและมีบทบาทในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

Author

กาญจนศักดิ์ ผลบูรณ์

Journal

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2544

Keywords

Air Pollution , Air quality , air quality database , health effects , คุณภาพอากาศ , ฐานข้อมูลคุณภาพอ

References

http://research.trf.or.th/node/787