ศึกษารูปแบบการดูแล ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยชุมชนกรุงเทพมหานคร

Abstract

ศึกษาพื้นที่ปัญหาในชุมชนต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร คือ พื้นที่ชุมชนย่านโรงงานอุตสาหกรรม ย่านการจราจรแออัด ย่านที่มีปัญหาฝุ่นละออง ย่านที่แวดล้อมไปด้วยตึกอาคาร และพื้นที่ชุมชนมีกิจกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็ง

Author

รศ.ดร.หรรษา สงวนน้อย

Journal

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2548

Keywords

กรุงเทพมหานคร , การดูแล , ชุมชน , ตรวจสอบคุณภาพอากาศ , ติดตาม , ศึกษารูปแบบ

References

http://www.tnrr.in.th/?page=result_search&record_id=107633