โครงการประสิทธิผลของการปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถโดยสารประจำทางร่วมบริการ ขสมก. เพื่อประหยัดพลังงานและลดมลพิษ

Abstract

hdfz;gf

Author

สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา และคณะ

Journal

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Keywords

การยกเครื่อง, การดูแลบํารุงรักษาเชิงป้องกัน, การปรับแต่งเครื่องยนต์, การระบาย มลพิษ , อัตราการใช้น้

References

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4630002