โครงการมลพิษทางอากาศและมะเร็งปอด: กรณีศึกษาผู้พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร

Abstract

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือเพื่อที่จะศึกษาว่ามลพิษทางอากาศรูปแบบใดบ้างที่มีความ สัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอตของคนกรุงเทพ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในงานวิจัย ครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ระเบียบวิธี ได้แก่ (1) การวิจัยเชิงสํารวจโดยศึกษาเปรียบเทียบการได้รับ ปัจจัยเสี่ยงในอดีตระหว่างผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดใหม่จํานวน 132 ราย ที่เข้ารับการรักษาที่สถาบัน มะเร็งแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2538-2543 กับ ประชากรทั่วไปชาวกรุงเทพมหานคร จํานวน 296 ราย ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้แก่ พฤติกรรมการเดินทางประจําวัน, การสูบบุหรี่, การได้รับควันบุหรี่จาก สิ่งแวดล้อม, การประกอบอาชีพ, ระยะเวลาที่พักอาศัยในกรุงเทพ, ที่ตั้งของสถานที่อยู่อาศัย ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต และลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคม (2) การตรวจวัดระดับ ของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และหาความเข้มข้นของเขม่า (Carbon black) โดยทํา การจําลองพฤติกรรมการเดินทางของผู้ป่วยมะเร็งปอด 20 ราย และ ประชากรทั่วไป 20 ราย ที่อยู่ ในกลุ่มตัวอย่างในระเบียบวิธีวิจัยที่ 1 ทําการทดลองเลียนแบบการเดินทาง 3 วัน ในแต่ละราย เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากวันและเวลาเดินทางในสัปดาห์ นอกจากนี้ได้วัดระดับของ สารก่อมะเร็งอีกหนึ่งสารคือ Benzo [a] Pyrene จากข้อมูลของ 5 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณริมถนน โดยกรมควบคุมมลพิษ รวบรวมข้อมูลระหว่างมิถุนายน 2543 - มิถุนายน 2544 และ (3) การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการคาตประมาณปริมาณ ของฝุ่นละอองขนาดเล็กในบริเวณที่พักอาศัยของผู้ป่วยมะเร็งปอดและประชากรทั่วไป และใช้ใน การคาดประมาณระยะทาง (กิโลเมตร) จากที่พักอาศัยไปยังแหล่งกําเนิดมลพิษที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ถนนสายหลักและโรงงานขนาดใหญ่ ผลจากงานวิจัยพบว่ายานพาหนะและระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางประจําวันเป็นปัจจัย เสริมสําคัญที่จะเพิ่มโอกาสการเกิดโรคมะเร็งปอดในกลุ่มคนกรุงเทพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เดิน ทางด้วยรถเมล์ธรรมดาและรถมอเตอร์ไซค์ ผู้ที่ใช้เวลาเดินทางอยู่บนถนนที่มีการจราจรติดขัดมาก กว่า 3 ชั่วโมง มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่เดินทางด้วยการเดินหรือจักรยานและผู้ ที่ใช้เวลาเดินทางน้อยกว่า 3 ชั่วโมง นอกจากนี้ผู้ที่มีบ้านที่อยู่ใกล้กับถนนสายหลักที่มีการจราจรติด ขัดในรัศมีไม่เกิน 200 เมตร มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่ใน ซอยลึกหรือถนนที่มีปริมาณการจราจรน้อย ผู้ที่ทํางานในโรงงานหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับการ คมนาคมขนส่ง เช่น พนักงานขับรถเมล์ ตํารวจจราจร คนกวาดถนน มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง ปอดมากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นๆจากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า นอกจากการรณรงค์ให้ลดการสูบบุหรี่เพื่อลดการเกิดมะเร็ง ปอดแล้ว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง การตั้งที่อยู่อาศัย และการประกอบอาชีพ จะยิ่งทํา ให้ความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดลดลงด้วย

Author

สุรีย์พร พันพึ่ง

Journal

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2546

Keywords

มลพิษ, อากาศ, มะเร็งปอด, ผู้พักอาศัย, กรุงเทพมหานคร, การเดินทาง

References

https://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BGJ4380048