โครงการศึกษาผลกระทบจากการได้รับสารอินทรีย์ระเหยที่เป็นสารก่อมะเร็งต่อสุขภาพของประชากรในพื้นที่จังหวัดระยอง

Abstract

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบเบื้องต้นต่อสุขภาพและประเมินความเสี่ยง ต่อการเกิดโรคมะเร็งจากการได้รับสารอินทรีย์ระเหยที่เป็นสารก่อมะเร็งได้แก่สารเบนซีน บิวทาไดอีน และไวนิลคลอไรด์ ในประชากรในเขตเทศบาลมาบตาพุดการวิจัยนี้เป็นการศึกษาทาง Molecular Epidemiology ซึ่งทําการตรวจวัดระดับการได้รับสารก่อมะเร็งเหล่านี้ในบรรยากาศโดยตรงและใช้ดัชนี ชี้วัดทางชีวภาพ (Biomarkers) ที่มีความจําเพาะเพื่อประเมินการได้รับสัมผัสและความเสี่ยงในกลุ่ม ตัวอย่างประชากรที่อาศัยโดยรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจํานวน 112 คนและเปรียบเทียบผล การศึกษากับกลุ่มประชากรนอกพื้นที่อุตสาหกรรมที่หมู่บ้านช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ ควบคุมจํานวน 50 คน ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยสารเบนซีน (8 ug/m และบิวทาไดอีน (0.04 ug/m) ในอากาศ บริเวณที่อยู่อาศัยในพื้นที่มาบตาพุดมีค่าใกล้เคียงกับหมู่บ้านแสมสารเป็นระดับต่ําที่พบในบรรยากาศ ทั่วไปซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของการได้รับสารเบนซีน (8 ug/m) และบิวทาไดอีน (0.06 ug/m)ใน ระดับบุคคลที่ใกล้เคียงกันของกลุ่มประชากรในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่แสมสาร ขณะที่สารไวนิลคลอ ไรด์ในอากาศตรวจวัดได้ระดับต่ําและพบเป็นบางจุดของพื้นที่มาบตาพุด สําหรับดัชนีชีวภาพการได้รับ สัมผัสได้แก่ระดับสารเบนซีนในเลือดและสารเมตาบอไลท์ในปัสสาวะได้แก่กรดมิวโคนิค สาร Monohydroxy-butenyl mercapturic acid และสาร S-carboxymethy-L-cysteine ซึ่งมีความจําเพาะ กับสารเบนซีน บิวทาไดอีน และไวนิลคลอไรด์ ตามลําดับนั้นไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง สําหรับดัชนีชีวภาพของการเปลี่ยนแปลงในระยะเริ่มต้นได้แก่ความผิดปกติของ สารพันธุกรรม (DNA strand breaks, 8-hydroxydeoxyguanosine และ Etheno DNA adducts) และ ความสามารถในการซ่อมแซมสารพันธุกรรม ไม่พบว่ามีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างกลุ่มตัวอย่าง เช่นเดียวกับระดับที่ใกล้เคียงกันของโปรตีน Clara cell (CC16) ซึ่งเป็นดัชนีชีวภาพความผิดปกติของ ระบบทางเดินหายใจ ขณะที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มาบตาพุดมีระดับการแสดงออกของยีนส์ Interleukin-8 ซึ่งเป็นดัชนีชีวภาพของการตอบสนองต่อการอักเสบสูงกว่ากลุ่มประชากรหมู่บ้านแสมสาร ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งสองพื้นที่มีระดับที่ใกล้เคียงกันในด้านการรับสัมผัสสารเบนซีน และบิวทาไดอื่นตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมที่เป็นดัชนีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ในอนาคต อย่างไรก็ตามควรศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่นการได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กและโลหะ หนักซึ่งสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและทําให้เกิดโรคต่างๆรวมทั้งโรคมะเร็งได้

Author

รศ.ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์

Journal

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2553

Keywords

เบนซีน, บิวทาไดอีน, ไวนิลคลอไรด์, ดัชนีชีวภาพ, มาบตาพุด, Benzene, 1,3-Butadiene, Vinyl chloride, Bi

References

http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/ref/collection/trf_or_th/id/16340