โครงการศึกษาสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs)ในบรรยากาศอันเนื่องมาจากปัญหาหมอกควันและผลต่อสุขภาพของประชาชน

Abstract

-

Author

เดซี่ หมอกน้อย และคณะ

Journal

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2557

Keywords

สารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน, PAHs, บรรยากาศ, มลพิษทางอากาศ, หมอกควัน, สุขภาพ, ประชาชน

References

http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455/NRCT.res.2014.77