ปริมาณฝุ่นละอองและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอาหารสัตว์

Abstract

""ปัญหาไฟป่าและหมอกควันสามารถลดลงได้ หากมีการจัดการอย่างมีส่วนร่วม จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในระดับท้องถิ่น บทความนี้นำเสนอบทเรียนของ การจัดการไฟป่าในพื้นที่ป่าเต็งรังที่มีไฟป่าเกิดขึ้นทุกปี ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญ คือ ชาวบ้าน เจ้า หน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า อำเภอจอมทอง องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถิ่น และนักวิจัย ได้ทดลองทำงานลดไฟป่าร่วมกันระหว่าง พ.ศ.2555-2558 ในอำเภอ จอมทอง หลังจากการทบทวนสาเหตุของไฟป่าและอุปสรรคของการควบคุมไฟป่า ในอดีต ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ปรับการควบคุมไฟป่าจากวิธีการแบบเดิมมาเป็นการ ชิงเผาเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง วิธีการนี้ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายเพราะมีความ เหมาะสมกับบริบทของสภาพภูมิประเทศ ชนิดป่าไม้ ภูมิอากาศ และลักษณะ ทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ การชิงเผาเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงสามารถ ลดจำนวนไฟป่าและหมอกควันได้เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังไดร้ ว่ มกันสรา้ งวิธีการจัดการไฟป่าอย่างเป็นระบบที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่ ปจั จัย ของความสำเร็จ คือ หมูบ่ า้ นสามารถเลือกวิธีจัดการไฟป่า ที่เหมาะสมที่ช่วยลดเวลา ทำงาน แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการควบคุมไฟป่า ในขณะเดียวกันการชิงเผาในบริเวณนี้ยังมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศน้อย ในขณะที่ความรุนแรงของไฟ ในระหว่างการชิงเผายังอยู่ในระดับต่ำ จึงมีผลกระทบต่อไม้หนุ่มและลูกไม้ไม่มาก วิธีการชิงเผาจึงได้รับการยอมรับมากขึ้นมาโดยตลอด จนมีการนำไปขยายผล ในพื้นที่ป่าเต็งรังอื่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่""

Author

ศุทธินี ดนตรี

Journal

วารสารสังคมศาสตร ปที่ 27 ฉบับที่ 2/2558 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

Keywords

ไฟป่า, การชิงเผาเพื่อปรืมาณเชื้อเพลิง, การจัดการอย่างมีส่วนร่วม, บทเรียน

References

http://journal.soc.cmu.ac.th/issue_upload/53900%201469769989.pdf