สถานการณ์ของปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดในเมืองใหญ่ของประเทศไทย: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และระยอง

Abstract

""จากการศึกษาพบว่ามลพิษทางอากาศ เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ของ ประเทศไทย ทั้งในจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็น เมืองหลวง จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองหลักในภาค เหนือ และจังหวัดระยองซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรม ในภาคตะวันออก โดยมีสาเหตุทั้งที่คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกันไปตามลักษณะของเมืองและ แหล่งกำเนิดมลพิษ แต่โดยรวมกล่าวได้ว่า มลพิษ ทางอากาศหลักมีต้นตอมาจากการจราจรและ ระบบคมนาคมขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรมที่มาจาก นโยบายการขยายอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และ การเผาไหม้ของชีวมวลจากไฟป่าและเกษตรกรรม ในกรณีของกรุงเทพมหานครจะประสบปัญหาจาก ฝุ่นละอองอนุภาคขนาดไม่เกิน 10 และ 2.5 ไมครอน และเขม่าควันเป็นหลัก ในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่จะ ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันจากไฟป่าและ การเผาไหม้ของชีวมวลที่ลอยตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศ เป็นเวลานานเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่ง กระทะทำให้การถ่ายเทอากาศเป็นไปไม่ดีนักใน ช่วงปลายฤดูหนาวและต้นฤดูร้อน สำหรับจังหวัด ระยองต้องรับมือปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย และไอระเหยของสารเคมีอันตรายจากการดำเนิน งานด้านอุตสาหกรรม ส่งผลให้เมืองใหญ่เหล่านี้ แบกรับปัญหามลพิษทางอากาศสะสมในพื้นที่ ใน การแก้ไขปัญหา ภาคประชาชนต้องให้ความตระหนัก สนใจ และมีส่วนร่วม ภาคเอกชนต้องมีความใส่ใจ ภาครัฐบาลต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และมีการสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐบาลเพื่อ ลดปัญหามลพิษทางอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของประชาชนได้""

Author

ภัคพงศ์ พจนารถ

Journal

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1/2559

Keywords

มลพิษทางอากาศ, เมืองใหญ่, การขนส่งการเผาไหม้ของชีวมวล,โรงงานอุตสาหกรรม

References

http://uc.thailis.or.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b01620280