ขอความอนุเคราะห์เครื่อง

ขั้นตอนการขอติดตั้งเครื่อง

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจความต้องการเครื่อง DustBoy (กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน)
 2. กรอกข้อมูลรายละเอียดผู้แจ้งขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่อง DustBoy ได้แก่
  • หน่วยงานที่ขอติดตั้ง
  • ชื่อผู้ประสานงาน
  • เบอร์โทรศัพท์
  • อีเมล
 3. ระบบจะส่งคำร้องขอติดตั้งเครื่อง DustBoy ไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาอนุมัติการติดตั้ง
 4. เจ้าหน้าที่ส่งผลการพิจารณาอนุมัติติดตั้งเครื่อง DustBoy ตามที่อยู่อีเมลที่ท่านกรอกก่อนหน้า

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม