อาสา DustBoy

ขั้นตอนการขอติดตั้งเครื่อง

1. กรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการติดตั้งเครื่อง DustBoy ให้ครบถ้วน ได้แก่
- หน่วยงานที่ขอติดตั้ง
- ชื่อผู้ประสานงาน
- เบอร์โทรศัพท์
- อีเมล
- ระบุรายละเอียด ได้แก่ จำนวนเครื่องที่ต้องการ สถานที่ติดตั้ง เหตุผลหรือความจำเป็นในการติดตั้งเครื่อง DustBoy
- แนบเอกสาร เช่น หนังสือขอความอนุเคราะห์ รายละเอียดสถานที่ติดตั้ง เป็นต้น (ถ้ามี)

2. ระบบจะส่งคำร้องขอติดตั้งเครื่อง DustBoy ไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาอนุมัติการติดตั้ง

3. เจ้าหน้าที่ส่งผลการพิจารณาอนุมัติติดตั้งเครื่อง DustBoy ตามที่อยู่อีเมลที่ท่านกรอกก่อนหน้านี้ พร้อมแจ้งชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลของเครื่อง DustBoy

4. นำชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่ออัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่อง DustBoy ได้แก่
- ชื่อสถานที่ติดตั้ง (ภาษาไทย)
- ชื่อสถานที่ติดตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
- ที่อยู่
- พิกัดของสถานที่ติตตั้ง
- ชื่อผู้ดูแลรับผิดชอบ / ผู้ประสานงาน
- เบอร์โทรศัพท์
- อีเมล
- Short url