มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 

"เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศขนาดพกพา DustBoy"

โดย รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล

โครงการย่อยที่ 4 Climate Change Data Center: CCDC  

www.cmuccdc.org

สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)