การแสดง Play reading ของบทละครเรื่อง " PM 2.5 " ของกระบวนวิชา Scripwriting สาขาศิลปะการดนตรีและการแสดง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุยกับฐิติวัสส์ คลังเพชร นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มช. ผู้ดูแลและกำกับบทละคร