ข้อมูลนักท่องเที่ยว

Years :
Provinces :

ข้อมูลจาก : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

http://www.cm-mots.com/aboutus/index/1417669890.html