Haze Open Data

logo-pic

partner-pic
partner-pic
partner-pic
partner-pic
partner-pic
partner-pic
partner-pic
partner-pic

โครงการนี้เล็งเห็นความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลต่างๆของเรื่องหมอกควัน โดยการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ จากหน่วยงายที่เกี่ยวข้อง และสามารถสืบค้นได้ (search) โดยผู้ใช้งานและผู้ที่สนใจสามารถนำเอาข้อมูลมาประกอบการคาดการณ์ได้ (predictability) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขและป้องกันในสภาวะหมอกควัน โดยมีการบูรณาการด้านสารสนเทศร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการเชื่อมต่อข้อมูล หรือการใช้ข้อมูลร่วมกันจากคณะวิจัยต่างๆในมหาวิทยาลัยในด้านที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหมอกควัน เช่น ข้อมูลทางสาธารณะสุข คุณภาพอากาศ การเกษตร การท่องเที่ยว การใช้งบประมาณด้านหมอกควัน เป็นต้น

โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  เพื่อรวบรวมข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ จากนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปถึงภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนจากภายนอก องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบของ One-Stop Information Hub เช่น ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก จำนวนผู้ป่วย ข้อมูลอากาศ ข้อมูลการพยากรณ์คุณภาพอากาศ ข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว ข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลไฟป่า ข้อมูลงานวิจัย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อนำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ผล การรายงานผล และแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เหมาะสมและรวดเร็วเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตระบบข้อมูลภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศขนาดพกพา เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆเหล่านี้สามารถนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนเพื่อเป็นข้อมูลความรู้ให้เกิดความตระหนักรู้ถึงปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1   และนำไปสู่การร่วมมือกันแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมในอนาคตต่อไป