จุดความร้อน Hotspot

Legend :
  • ตาก

  • น่าน

  • พะเยา

  • ลำปาง

  • ลำพูน

  • เชียงราย

  • เชียงใหม่

  • แพร่

  • แม่ฮ่องสอน

Start Date :
End Date :
Provinces :