ข้อมูลคุณภาพอากาศจากเครื่องวัดฝุ่นขนาดเล็ก DustBoy

เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดง

ดัชนีคุณภาพอากาศ(AQI)
<=50 ดี
50 - 100 ปานกลาง
101 - 200 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
201 - 300 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
> 300 อันตราย

OPEN DATA

ศูนย์ข้อมูลหมอกควัน

header-pic