ข้อมูลคุณภาพอากาศจากเครื่องวัดฝุ่นขนาดเล็ก DustBoy

เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดง

ดัชนีคุณภาพอากาศ(AQI)
0 - 25 ดีมาก
26 - 50 ดี
51 - 100 ปานกลาง
101 - 200 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
> 200 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก

OPEN DATA

ศูนย์ข้อมูลหมอกควัน

header-pic