การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยเครื่อง DustBoy

10 ส.ค. 2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์อนามัยที่ 3 ได้จัดประชุม "การวิเคราะห์และสื่อสารความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม" เพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารความเสี่ยง การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งภายในงาน รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ "การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยระบบเซนเซอร์ DustBoy" ให้กับบุคลากรสาธารณสุข ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายติดตั้งเครื่อง DustBoy ผ่านทางระบบออนไลน์

CCDC : Climate Change Data Center