เยี่ยมชมหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ

9 ก.ค. 2564

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมชมหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัย พร้อมด้วยทีมวิจัย ให้การต้อนรับเพื่อพบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับทราบข้อมูลกิจกรรมความคืบหน้าของหน่วยวิจัย ณ ชั้น 7 อาคาร 30 ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CCDC : Climate Change Data Center