“เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เรื่อง เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศและการเตือนภัยมลพิษทางอากาศ (DustBoy)

24 มี.ค. 2564

“เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เรื่อง เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศและการเตือนภัยมลพิษทางอากาศ (DUSTBOY)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล

หัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


CCDC : Climate Change Data Center