การเสวนาเกี่ยวกับ การเฝ้าระวังและการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

24 มี.ค. 2564

กิจกรรมการเสวนาเกี่ยวกับ การเฝ้าระวังและการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

โดย ผศ.พญ.ภัทราพร ตาเจริญเมือง ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.เศรษฐ์สัมภัตตะกุล

คณะทำงานด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CCDC : Climate Change Data Center